Steun ons en help Nederland vooruit

Oog voor ontwikkeling in de regio

De ligging van de gemeente maakt dat inwoners en bestuurders oog hebben voor ontwikkelingen in de regio, maar ook voor grotere maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, demografie, kansengelijkheid en vragen rondom relatie inwoner en bestuur. D66 zet zich in voor een gemeente die niet alleen de mooiste gemeente van Nederland wordt, maar die ook een gemeente is waarin we samen met inwoners de toekomst positief en vol vertrouwen tegemoet treden. D66 toetst daarbij de komende jaren haar koers aan een aantal uitgangspunten, die de politieke prioriteiten van D66 aangeven, te weten:

 • Invloed op duurzaamheid:
  Er zijn uitsluitend positieve gevolgen voor duurzaamheid, ook waar het het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) betreft. Er wordt een dusdanig stevig duurzaamheidsbeleid gevoerd dat de doelstelling klimaatneutraal 2035 wordt gehaald waarbij het uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt en duurzaam gedrag wordt beloond.
 • Invloed op leeftijdsopbouw:
  De gezondheid van de samenleving blijft behouden of wordt versterkt, bij woningbouw wordt gekeken naar de totale woningvoorraad en woonbehoefte per dorp, en naar de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Nieuwkomers verdringen geen starters van de woningmarkt, er is voor beide groepen voldoende aanbod.
 • Invloed op kans op gelijkheid:
  Zelfredzaamheid blijft behouden of wordt vergroot, niemand wordt uitgesloten, meer werkgelegenheid ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, versterkt eigenaarschap van de inwoner.
 • Invloed op het straatbeeld in onze gemeente:
  Beter onderhoud van de openbare ruimte, kansen tot oplossen lokale schandvlekken (*) worden actief gecreëerd en benut, geen nieuwe braakliggende terreinen of verpauperende panden veroorzaken, inpassing in omgeving heeft grote aandacht, groene omgeving blijft gewaarborgd of wordt versterkt, passend in professionelere gemeentelijke organisatie.
 • Invloed op veiligheid:
  Verkeersknooppunten worden gebiedsbreed beoordeeld (niet verschoven), verkeersveiligheid wordt bevorderd door meer snelheidsbeperkingen zoals bijvoorbeeld 30 km in alle woonstraten (zoals in Maarn ) en aandacht voor Shared Space oplossingen, sociale veiligheid wordt gewaarborgd, geen onnodige of onhoudbare regels worden toegevoegd, het beschermen van privacy moet worden geïntensiveerd.
 • Invloed op betaalbaarheid:
  De gemeente en haar voorzieningen blijven betaalbaar voor iedereen, basisvoorzieningen zijn uitmuntend. Voor wat betreft de extra’s en selectieve voorzieningen geldt dat de gebruiker betaalt.

(*) Schandvlekken zijn stukken grond en verpauperende panden waar niets mee wordt gedaan in de dorpen, maar die we wel nuttig kunnen inzetten voor betere en groene leefomgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018