Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in preventie

D66 wil het probleem van eenzaamheid hoger op de politieke agenda. Wij willen sociale netwerken stimuleren en ondersteunen. De preventieve rol van buurtnetwerken en vrijwilligerswerk is enorm belangrijk. Ook sportclubs, dorps- en cultuurhuizen, verenigingen en kerken spelen steeds vaker een grotere rol, bijvoorbeeld door hun oud-leden (en andere ouderen) te betrekken bij hun vereniging. De gemeente moet budget beschikbaar blijven stellen voor initiatieven die eraan bijdragen dat inwoners elkaar kunnen opzoeken en dat blijven doen. Lokaal initiatief is leidend.

Eenzaamheid vreet de kwaliteit van leven aan, daar moeten we samen wat aan doen! Vooral initia-tieven vanuit de gemeenschap zelf moeten zo welwillend mogelijk steun krijgen, in tijd, geld en/of aandacht. D66 blijft onvermoeid inzetten op dit ‘dorpsgericht werken’, zowel door middel van geld als door de manier waarop de gemeente haar werk organiseert: dorpsgericht, integraal en ontkokerd.

Eenzaamheid wordt niet alleen veroorzaakt door gemis aan sociale contacten en bezigheden. Zin-geving en gesprekken over levensvragen zijn minstens zo belangrijk. Dit moet beter worden gefaci-liteerd door de gemeente.

(Agrarische) ondernemers die hun bedrijf willen omvormen richting zorg (boerderij), worden actief ondersteund om dit te realiseren. Zorg-experimenten worden omarmd, niet nee tenzij, maar ja mits.

D66 wil natuurlijk dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties ofwel een sterk ‘voorliggend veld’.
Signalering is een brede verantwoordelijkheid en alle faciliteiten dragen bij aan preventie. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ dus: in plaats van bij de hand nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning. Sociale dorpsteams, lokale initiatieven en vormen van sa-menwerking zoals dorpsnetwerken en vrijwilligerswerk krijgen goede ondersteuning.

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie.

D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. We willen dat gemeente(-n), werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar een gezamenlijke integrale (regio-)visie op hoofdlijnen gaan uitwerken. De dialoog daarover moet bijdragen aan de wijze waarop ieder zijn eigen werk in de keten doet en neemt belemmeringen weg door wederzijdse samenwerking. We houden in de gaten dat de GGD niet onze inhoudelijke verantwoordelijkheid als gemeente overneemt, maar juist mede vormgeeft en uitvoert.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018