Steun ons en help Nederland vooruit

Goede balans tussen schuldenreductie en voorzieningenniveau

In de afgelopen vier jaar is er een positieve ontwikkeling geweest in de financiën van onze gemeente. Nadat we in 2012 nog onder provinciaal toezicht stonden, zijn er de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Zo had de gemeente telkens een overschot op de jaarrekening (waaruit bijvoorbeeld een ‘potje’ voor het sociaal domein van 2 miljoen euro is gereserveerd) en loopt de algemene reserve op naar een goed bedrag van ongeveer 20 miljoen euro. Daarbij is er de afgelopen jaren meer dan één miljoen euro bezuinigd op de gemeentelijke organisatie.

Maar we zijn er nog niet. In de eerste plaats is onze schuldenlast te hoog. Het is goed dat er nu in de Raad een plafond van 160 miljoen euro is afgesproken en dat de schuld ieder jaar in ieder geval met één miljoen euro moet worden verlaagd. Zo schuiven we op termijn op naar de gewenste norm van een schuld van rond de 100%. Daarnaast wil D66 bijvoorbeeld doorpakken op het kostendekkend zijn van beleidsterreinen waar dat al eerder in de gemeenteraad voor afgesproken is, zoals bijvoorbeeld de begraafplaatsen. De politieke partijen in de gemeenteraad moeten haar eigen uitgangspunten voor een gezonde financiële huishouding blijven hanteren. Voor D66 ligt er wel een harde grens bij het overeind houden van een goed voorzieningenniveau. Wij hechten aan de leefbaarheid van onze dorpen, dus onze bibliotheken, dorpshuizen, zwembaden, sportvelden en goede, schone scholen hebben bij D66 prioriteit, ook in de gemeentebegroting.

Het is een realiteit, dat we een hoge schuldenpositie hebben. En het is een mooi ideaal om naar een index van 100 te streven. Toch kijkt D66 altijd naar de balans tussen de schulden, en de investeringen die ertegenover staan en het voorzieningenniveau dat we ermee behalen.

We vinden het belangrijk, dat de ingrepen in de financiën in balans zijn met de gevolgen voor ons voorzieningenniveau. Ook daarop zal D66 voorstellen in deze richting beoordelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018