Steun ons en help Nederland vooruit

Transparantie informatie

We kunnen wel zèggen dat we dat doen, maar laten we dat ook zien? Is het mogelijk, om onze inwoners op elk moment digitaal inzicht te geven in hun gemeentelijk dossier, en tevens aan te geven wie daar het recht toe heeft? Welke termijnen worden gehanteerd voor het bewaren van gegevens? Zo kort mogelijk, als het aan D66 ligt. D66 wil dat inwoners altijd inzicht kunnen hebben in hun gegevens, deze moeten kunnen aanpassen en laten verwijderen. Het zijn niet de gegevens van de overheid, de gegevens zijn van onze inwoners.

We willen dat het privacy protocol wordt uitgebreid en verstevigd in een handvest waar inwoners rechten aan kunnen ontlenen. Zo wil D66 dat vastgelegd wordt dat privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt bewerkt en beveiligd, dat er regels komen over wie inzage krijgt in de Gemeentelijke Basisadministratie, dat er een privacyfunctionaris wordt aangesteld en dat inwoners het recht krijgen om hun gegevens te laten verwijderen. Maar ook ligt er een belangrijke taak bij de gemeenteraad om te controleren of de toepassing van privacy schendende middelen juist en binnen afgestemde kaders gebeurt. D66 ziet namelijk wel de grote kansen van digitalisering van processen en contacten, maar we zijn niet naïef op het vlak van veiligheid en privacybescherming.

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is niet meer voldoende om een toekomstbestendig onderwijsklimaat te realiseren en daarom vindt D66 dat er een onderwijsvisie per dorp moet komen.

Van groot belang is hoe ons gemeentebestuur omgaat met privacy. Onze inwoners delen veel van hun persoonlijke informatie met de gemeente. Zij moeten ervan op aan kunnen, dat zowel in beeld als geluid hun privacy is gewaarborgd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018