Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures bestuur

De afdeling Utrechtse Heuvelrug is een sterke afdeling. We vallen niet alleen op binnen de partijstructuur als een van de meest actieve afdelingen van D66. We kennen onder de leden een flinke groep enthousiaste mensen met hart voor de Utrechtse Heuvelrug, begaan met de democratie en gedreven om lokale kwesties en problemen aan te pakken. En bovenal vormen we ook een ‘club’ mensen die plezierig en effectief met elkaar samenwerken. Mensen die naar elkaar luisteren, begrip hebben voor elkaars, soms afwijkende standpunten en ideeën waardoor we nieuwe invalshoeken verkennen. Samenwerken binnen zo’n groep geeft voldoening! Onze raadsleden en raadscommissieleden van de gemeenteraad zijn de meest zichtbare kant van onze afdeling. Zij staan 24 uur per dag, zeven dagen per week in de politieke arena. Veel tijd en energie gaat zitten in hun werk. En eens in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een zeer intensieve periode waarin de kandidaat-raadsleden met alle andere campagnevoerende leden zoveel mogelijk stemmen proberen te winnen. Om dit alles mogelijk te maken, wordt er achter de schermen ook veel werk verzet. Onze afdeling kent diverse commissies, voor de campagne, voor het verkiezingsprogramma, voor het begeleiden van het verkiezingsproces e.d. Daarnaast wordt de afdeling geleid door het bestuur, vergelijkbaar met het bestuur van een sport- of willekeurige andere vereniging.

Bestuursleden worden door de ledenvergadering (Algemene Afdelingsvergadering) gekozen voor maximaal twee termijnen (vroeger termijnen van vier, nu van drie jaar). Van de diverse bestuursleden lopen dit najaar en komend voorjaar de termijn af waardoor er verschillende vacatures ontstaan voor de functie van:

1. Voorzitter
De voorzitter leidt de verenigingsstructuur van de afdeling. De voorzitter is de verbindende factor binnen de afdeling. Het samenbrengen van bestuursleden, fractieleden, wethouder en de afdeling is een taak van de afdelingsvoorzitter. Als voorzitter heb je genoeg te doen. Je voert ook het gesprek met je bestuursgenoten over de samenwerking binnen het bestuur. Hoe houdt iedereen er plezier in en worden de juiste dingen gedaan? Wat heeft de afdeling nodig? En hoe maken we in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen tot een succes?

Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitoefening van de primaire taken van het bestuur zoals omschreven in het reglement van de afdeling, nl.:
1. de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
2. initiatieven te nemen en randvoorwaarden te creëren om tot een goed politiek debat te komen;
3. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
4. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten aanmelden voor vacatures binnen en namens de partij
5. ledenwerving.

In praktische zin betekent dit dat de voorzitter:
1. de vergaderingen van het bestuur leidt;
2. de jaarplanning van alle activiteiten bewaakt;
3. de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) – geregeld en tijdig – bijeenroept voor overleg en besluitvorming over organisatorische en politieke aangelegenheden en deze AAV voorzit;
4. samen met andere bestuursleden de afdeling vertegenwoordigt, zowel binnen de partij als daarbuiten;
5. periodiek overleg voert met de fractie(voorzitter) en eventuele collegeleden namens D66
6. het instellen van diverse ondersteunende commissies bewaakt

Enkele vereisten voor de kandidaatstelling:
– Lid van D66 (minimaal 6 maanden) / de afdeling Utrechtse Heuvelrug (bij voorkeur) of eventueel Rhenen
– Aantoonbare interesse in de lokale politiek van de Utrechtse Heuvelrug en Rhenen
– Bereid ca. 8 uur per week tijd te besteden aan het bestuurswerk (jaren waarin er verkiezingen zijn, vergen doorgaans wat meer tijd en energie dan ‘verkiezingsloze’ jaren)
– Vaardig in mondelinge schriftelijke communicatie en enige ervaring met het gebruik van social media
– Leidinggevende vaardigheden

2. Secretaris
De secretaris vervult een belangrijke taak binnen het bestuur. De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Hij/zij zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders. De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en de afdeling. Hij/zij is de spil wat betreft de interne communicatie en verzamelt proactief zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. Een secretaris stelt de agenda van de vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt een verslag van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. De secretaris gaat na wie er tijdens de ledenvergadering stemrecht heeft en legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast. Deze stukken archiveert hij herkenbaar en traceerbaar.
De feitelijke uitvoering van bepaalde communicatieve taken wordt overigens grotendeels verzorgd door enkele andere bestuursleden of actieve leden. Tot slot werkt de secretaris nauw samen met de voorzitter en waar nodig met de fractievoorzitter.

Enkele vereisten voor de kandidaatstelling:
– Lid van D66 (minimaal 6 maanden) / de afdeling Utrechtse Heuvelrug (bij voorkeur) of eventueel Rhenen
– Aantoonbare interesse in de lokale politiek van de Utrechtse Heuvelrug en Rhenen
– Bereid 4 tot 8 uur per week tijd te besteden aan het bestuurswerk (jaren waarin er verkiezingen zijn, vergen doorgaans wat meer tijd en energie dan ‘verkiezingsloze’ jaren)
– De communicatieve taken vereisen enige ervaring met het gebruik van verschillende vormen van communicatie. Goede digitale basisvaardigheden zijn gewenst (of het gemak daarin te leren). In de huidige taakverdeling nemen enkele andere bestuursleden de of actieve leden de communicatie via social media en het beheer van de website voor hun rekening.

3. Algemeen bestuurslid
Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester kent het bestuur maximaal vijf leden met uiteenlopende taken. Deze variëren van het leiden van de verkiezingscampagnes (en de bijbehorende campagnecommissie), het verzorgen van diverse vormen van communicatie via de verschillende kanalen die de afdeling tot haar beschikking heeft, het organiseren van bijeenkomsten zoals politieke cafés, afdelingsvergaderingen en debatavonden tot aan activiteiten in het kader van de permanente campagne en bijzondere ‘projecten’ zoals de Junior Heuvelrugschrijver van het Jaar. Niet in de laatste plaats zijn de inspanningen van de bestuursleden gericht op ledenwerving, zeer belangrijk voor een vitale afdeling. De taken worden in goed onderling overleg tussen de leden van het bestuur verdeeld.

Enkele vereisten voor de kandidaatstelling:
– Lid van D66 (minimaal 6 maanden) / de afdeling Utrechtse Heuvelrug of eventueel Rhenen
– Aantoonbare interesse in de lokale politiek van de Utrechtse Heuvelrug en Rhenen
– Bereid 4 tot 8 uur per week tijd te besteden aan het bestuurswerk (jaren waarin er verkiezingen zijn, vergen doorgaans wat meer tijd en energie dan ‘verkiezingsloze’ jaren)
– De communicatieve taken van het bestuurslid bij wie die belegd zijn, vereisen ruime ervaring met het gebruik van social media en het beheer van de websites. Goede digitale basisvaardigheden zijn gewenst (of het gemak daarin te leren)

Voor alle bestuursfuncties geldt dat Landelijk Bureau van D66 veel ondersteuning biedt, waardoor je niet alles alleen hoeft het te doen. D66’ers doen graag mee. Zowel online als offline is het Landelijk Bureau altijd beschikbaar voor vragen. Online is er veel materiaal beschikbaar dat kan helpen bij het uitoefenen van je bestuurstaken. Heb je een vraag of zoek je iemand om even mee te sparren dan zijn de medewerkers van Het Landelijk Bureau bereikbaar.

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie, neem contact met ons op via secretaris@d66utrechtseheuvelrug.nl

Voor de presentatie kennismakingsavond nieuwe leden 11 september 2020 klik hier D66 Oriëntatieavond 5 feb. 2021

Laatst gewijzigd op 9 februari 2021