Steun ons en help Nederland vooruit

Levenlang leren: u wordt 80 jaar of ouder!

Wellicht weet u het nog niet maar U gaat ongeveer 70-80 jaar worden, uw kinderen 90 of over de 100! Wat u ook niet weet is dat anno 2012 de kernvaardigheden van een volwassene tussen 40 en 55 ongeveer een half opleidingsniveau achteruit gaan. Kortom, met wat u leerde tot uw 25e kunt u hooguit vooruit tot uw 45e. Zowel voor uw functioneren in de samenleving, uw werk en voorbereid te zijn op vervolgopleidingen is het nodig dat u zichzelf blijft scholen. Tijd voor een dependance van de ‘volksuniversiteit’ in de gemeente? En een 2-jaarlijkse opleidingsmarkt in ons gemeenschapscentrum?

Times are a changing
Wellicht weet u het nog niet maar U gaat ongeveer 80 jaar worden (1), uw kinderen 90 of over de 100 (2), behoudens ongelukken of ziekten met een dodelijke afloop zoals kanker e.d. Als u in uw familie-fotoalbum bladert, ziet u hoe zeer de tijd veranderd is. Misschien ziet u op de achtergrond van de foto’s uw eerste LP of platenspeler, CD en speler, (vaste) huistelefoon, auto, of op foto’s van uw eerste vakantiereizen? Hoe anders dan nu? Dat geeft te denken; wat u leerde op de middelbare school of de vervolgopleiding is vijf tot tien jaar later voor een aanzienlijk deel ‘outdated’ (3) U, de maatschappij, werkgevers en werknemers en het onderwijs zal nieuwe formules moeten zoeken en zichzelf opnieuw uitvinden; wellicht elke 10 jaar weer opnieuw. Het is geen keuze meer maar noodzaak; slechts weinigen blijven buiten de ‘actieve beroepsbevolking’ (4).

Dat de wereld snel verandert en steeds sneller verandert, dat blijkt o.m. uit het onderzoek van Marvin J. Cetron (5). Het laat zien dat de tijdspanne tussen de ontdekking van een idee/patent en massaconsumptie, gereduceerd is van ca 20 jaar in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, tot 3 maanden anno 2012. We merken dat het snelst aan allerlei ontwikkelingen in de techniek maar die ontwikkelingen werken door in de maatschappij en het dagelijkse leven – zowel op het werk, in de privé-sfeer als in de wereld van ons ‘digitale alter-ego’.

Om te beginnen is hoogwaardige kennis veel sneller en gemakkelijker beschikbaar dan in de tijd dat alleen de lokale bibliotheek de enige encyclopedie in het dorp in de kast had staan. Hetzelfde geldt voor kennis die via cursussen werd opgedaan, voor de lijst met digitale (vak)tijdschriften, (gespecialiseerde) nieuwssites, enzovoort, enzovoort. Goed: kennis is pas kennis als het tussen de oren zit en kunde en ervaring is weer iets heel anders (6). Die kennisontwikkeling heeft alle kenmerken van een explosie van kennis waar wij echter steeds minder ‘weet’ van hebben (7).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kent u Jannie? Ze was 39 jaar en fysiotherapeute. Na 15 dienstjaren in een psychiatrisch ziekenhuis trok ze met haar gezin voor 3 jaar naar de VS waar manlief (ict-werk) voor zijn bank een klus had. Voor haar betekende dat een zelfgenomen ontslag zonder ‘terugkeergarantie’. Bij terugkeer stapte ze in een 2-jarige ‘zij-instroom-opleiding’ voor een functie in het onderwijs en is nu al ruim 5 jaar docent in het (v)mbo (8).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Onderwijs: een drievoudige kwalificatie

Die snelheid van veranderingen in de kennissamenleving heeft nog al wat gevolgen voor onze ‘opleidingspositie’. Onze kennis veroudert even snel en, erger nog, onze vaardigheden ook! Onderzoek laat zien dat –zelfs bij actieve mensen midden een uitdagend werkend leven- tussen 40e en 55, uw test scores met ongeveer een half opleidingsniveau afnemen (9). Oftewel uw gemiddelde hbo-niveau zakt effectief af tot een goed mbo-niveau, uw gemiddelde mbo-niveau tot en goed vmbo-niveau; enzovoorts. Dat is ten eerste hinderlijk voor –inderdaad- uw werkzaam functioneren, ten tweede hinderlijk ook voor uw privé-functioneren in de samenleving (bijv. om de weg te vinden in veranderende procedures, formulieren en ‘kleine lettertjes’ en andere zaken die u tijdens uw opleiding heeft meegekregen) maar ten derde ook sociaal-maatschappelijk (bijv. om adequaat te functioneren als bestuurslid, penningmeester, secretaris of voorzitter van uw stichting, vereniging of in uw vrijwilligerswerk). En tot slot, hinderlijk ook omdat u ook niet meer voldoende basis heeft om vervolgopleidingen op uw eigen –ooit verworven- niveau te volgen, laat staan op een hoger vervolgniveau!(10)
Kortom: u moet zich blijven scholen want een actief, uitdagend werkend leven en maatschappelijk functioneren volstaat niet meer om spreekwoordelijk ‘een eeuw mee te kunnen doen’.
De onder voetnoot 9 genoemde PIAAC-studie over de kernvaardigheden taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen (in ICT-omgevingen) laat voor Nederland een aantal interessante zaken zien. Ja, het aantal ‘laaggeletterden’ is in aantallen toegenomen (net als het totaal aantal mensen in Nederland); dus ook in onze gemeente zal het om ca 12% van de mensen gaan! Maar het laat zien dat er “twee smaakjes” laaggeletterden zijn. Slechts een klein deel kan inderdaad niet of nauwelijks kan lezen en het is de vraag om de capaciteiten voldoende aanwezig zijn om het überhaupt te leren (bijv. bij een zware dyslexie); uiterst links in een normaal verdeling houdt het gewoon op. Het andere deel leest nog net genoeg om –de krant lezende- tegen elkaar te zeggen: “Wat erg hé, dat zoveel mensen niet goed kunnen lezen!”.
Het laat ook zien dat dergelijke lage taalvaardigheid veelal direct tot negatieve sociale uitkomsten leidt: vaker werkloos, een mindere gezondheid, het gevoel om minder controle over het eigen leven te hebben, én vaker geen succesvolle onderwijscarrière en dus geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Kortom, dit zijn de gevallen waar gemeentes een uitdaging aan hebben: hoe organiseer je aansluiting voor deze groep op werk en sociale gemeenschap?

Onderwijs moet zichzelf opnieuw uitvinden – nieuwe / andere formules
Wie het youtube-filmpje ‘Wist je dat’ (van ±2006) bekeken heeft waarin een aantal (verwachte) feiten omtrent de toekomstige levens van de basisschoolleerlingen, realiseert zich dat onderwijs zichzelf opnieuw moet uitvinden (11). Er zijn nieuwe, andere formules nodig dan het eenmalig, binnen een tot 4 of meer jaar, “volpompen tot een startkwalificatie” om daarna “de markt zijn werk te laten doen”. Oftewel: werkgever en werknemer moeten het samen maar uitzoeken/oplossen. Ten eerst blijkt uit het voornoemde onderzoek dat die (“beleids”)oplossing aantoonbaar niet werkt; anders zou iemand tussen de 40 en 55 niet zomaar een half opleidingsniveau verliezen. Ten tweede; de markt beweegt altijd maar heeft geen doel, geen richting en heeft net zoveel ‘intentie’ als een balletje op het wiel van een roulette-tafel.
Nee: nieuwe formules zijn nodig. Om te beginnen om kernvaardigheden op peil te houden en zelfs te vergroten. En natuurlijk om nieuwe kennis, kunde en vaardigheden te verwerven om effectief te kunnen blijven functioneren in werk, samenleving en om ‘klaar’ te zijn voor vervolgopleidingen. Daarbij moet bedacht worden dat nieuw verworven kennis, kunde en vaardigheden wellicht maar vijf jaar mee gaat om alweer ‘verouderd’ te zijn. Ten tweede wb. onderwijsleerprocessen; de nieuwe ICT-mogelijkheden bieden nieuwe mogelijkheden voor educational gaming, simulaties en kwalificering. Ten derde, er zijn ook nieuwe formules nodig wb. de financiering van dat nieuwe onderwijs. Het heen-en-weer schuiven van die hete aardappel tussen de verschillende partijen (werkgever(s), werknemer(s) en overheid x, y of z) helpt niets en niemand. In tegendeel: het heeft tot de huidige situatie geleid, dwz. het niveauverlies, lagere arbeidsparticipaties van ouderen en anders arbeidsparticipatie op een lager (betaald) niveau.
De centrale vraag is natuurlijk: durven wij van de Utrechtse Heuvelrug deze uitdaging aan te pakken? En zo ja, hoe?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kent u de speelstelling van Descartes bij zijn promotie? De vraag was, wat het goed was dat het meest rechtvaardigd verdeeld was in de wereld? Het antwoord van de promovendus luidde: Gezond verstand want eenieder denkt daarover in ruime mate te beschikken.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vertrouw op de kracht van het individu
D66 vertrouwt op de kracht van het individu en op diens besef dat de kennissamenleving snel verandert en sneller nieuwe kennis, kunde en vaardigheden vereist. Tot en met de 30, 35 en soms 40 en 40+ wil de jongere en jonge oudere echt wel vooruit maar wordt gehinderd door barrières in plaats, tijd en geld. Stil blijven zitten en wachten totdat die motivatie is verdampt of tot frustratie is gecondenseerd, is onhandig voor de werknemer én voor de werkgever. En idem, stil blijven zitten en wachten totdat werkgevers mensen afserveren die zelfs het leren leren verleerd zijn, daarvoor ook niet meer te motiveren zijn en de noodzaak tot (her-)scholing zich aandient via werkloosheid, is onhandig voor de samenleving. De werknemer heeft motivatie in te brengen, de werkgever heeft naast eigen middelen de mogelijkheid onderwijsmiddelen van zijn bedrijfstak in te zetten voor de werknemers via de O&O-fondsen. Al die schotjes tussen de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen)zijn natuurlijk wel onhandig…eigenlijk (12). Wie neemt hier een employability initiatief?
De staat heeft alleen belastingmiddelen in te zetten maar het is de vraag of dat de juiste weg is. Wellicht is het beter de prikkel in te bouwen dat ‘de vervuiler betaalt’. Immers; als de werknemer niet meer employable is, dan houdt dit in dat er jarenlang NIET in deze werknemer is geïnvesteerd.

Samenwerking werkgever-werknemer-samenleving
Zoals gezegd; het heen-en-weer schuiven van (financiële) verantwoordelijkheden helpt niets en niemand. Er zal met slimme arrangementen gewerkt moeten worden. Onderzoek levert diverse aanwijzingen wb. ‘bewezen beleid’ op in termen van ‘return of investment’ dat onderwijs (zeer) ‘rendabel’ is; zowel voor de betrokkene (13) zelf, voor de werkgever,(14) als voor de samenleving (15). Een goed niveau van kernvaardigheden biedt een goede kans om succesvol opleidingen te volgen; niet alleen één in de tienertijd maar ook later als volwassene en werknemer of als ‘overstapper’ van het ene beroep in een ander beroep, zoals de eerder genoemde Annie.
Uit onderzoek blijkt dat er verschillende uitdagingen zijn om het doel betreffende ‘leven lang leren’ te bereiken dat Nederland zich in 2000 ten doel had gesteld (16). Er zijn ook diverse grotere en kleinere successen bereikt. Maar misschien is er meer creativiteit geboden. De uiteindelijke vraag is immers niet zo zeer hoe erg het is als iemand na een scholing naar een andere werkgever vertrekt maar veeleer, hoe erg het is als een werknemer niet tijdig wordt bij- of omgeschoold en de werkgever “er mee opgescheept zit”.

Nieuwe formules

Als het om nieuwe formules gaat zijn er verschillende invalshoeken mogelijk die werkgevers, werknemers en wellicht –stimulerend en voorwaardenscheppend- onze gemeente zouden kunnen bewandelen. De opties zijn onder meer: lerend werken – werkend leren, of wellicht is EVC (erkenning verworven competenties) met enkele aanvullende modules een gepaste oplossing (17). Kortom: er zijn wegen, middelen en er is ‘eigen kracht’ van mensen. De gemeente kan stimulerend optreden door geregeld aandacht en een podium te bieden voor de inwoners, werknemers en werkgevers die dergelijke kansen willen benutten. Bijvoorbeeld door mogelijkheden te bieden een dependance van de Volksuniversiteit, of aan burgers (rotaries?) om periodiek een ‘Edu fair’ in het ene jaar en een ‘Job fair’ op de Heuvelrug te organiseren? Individuele burgers of kleine groepen nemen al initiatieven nemen; zie bijv. Maarnwijzer (18; en er zijn ongetwijfeld vergelijkbare initiatieven in de andere gemeentekernen) of een Atelierroutedriebergen(.nl) voor een kernvaardigheid t.a.v. begrip en waardering van kunst en cultuur.
En daar waar de PIAAC-kernvaardigheden onvoldoende zijn om met succes een kwalificerend traject te volgen (werkend leren/lerend werken, of een EVC), dan is het zaak om daar eerst aandacht aan te schenken want ook daar zijn binnen onze gemeente oplossingen voor te vinden en anders wel, samen met de buurgemeenten. Als er zelfhulpgroepen zijn voor overgewicht en alcoholisme, waarom dan niet voor kernvaardigheden als taal, rekenen en probleemoplossen? Er zijn vast gepensioneerde docenten in de gemeente die een stukje ervaring en expertise kunnen en willen inbrengen. En vergeet de Europa niet. Europa werkt zich uit de naad om Europeanen werk- en carrièreperspectieven binnen de Europa te bieden; niet voor niet willen tal van buitenlandse firma’s gebruik maken van de kwaliteit van de Nederlandse beroepsbevolking. Soms door hier een filiaal te vestigen, andere hebben mogelijkheden tot –lange-afstand-werken. Een clubs als Europass(.nl) en NLQF (19) bieden u handvaten en opstapjes om meteen op het goede niveau en op de goede manier met dergelijke potentiële werkgevers te communiceren.

10 jaar – cyclus?

In het begin van het betoog is nadrukkelijk gezegd dat ‘anno 2012’ een volwassene tussen 40 en 55 ongeveer een half opleidingsniveau achteruit gaat. Gelet de snelheid en omvang van kennisontwikkelingen in de samenleving, zou toekomstbestendig heruitgevonden onderwijs er op moeten anticiperen dat bijv. anno 2020 een volwassene elke 10 jaar effectief 1 onderwijsniveau verliest. Baat een dergelijke anticipatie niet, schaden zal die zeker niet! En voor ‘oude hersenen’ is het leren van nieuwe vaardigheden een feestje, zo blijkt uit onderzoek (20). Onderwijs is een investering in de toekomst, zo leert ons het betreffende hoofdstuk in ‘IJsberenplaag op de Veluwe’ (21). De essaybundel besteed ook een heel hoofdstuk aan kansen en keuzen voor gezonde en actieve ouderen in een verouderende samenleving.
Dat zou kunnen betekenen dat u en ik behoefte hebben aan een visie en een scholingsinstrumentatie op de Utrechtse Heuvelrug om onze kernvaardigheden op peil te houden, en daar op eigen kracht naar moeten handelen. Misschien hebben we hulp nodig van kleine zelfstandigen, bijv. als coaches. Hier liggen kansen voor ondernemerschap! Een gemeente kan hooguit aandacht en podia bieden. Én een stukje kennis: wat kennen en kunnen de werkzoekenden in onze gemeente en wat moeten ze spreekwoordelijk morgen en overmorgen kennen en kunnen (22)? De kunst van het probleemoplossend vermogen is juist ‘MKB’: mensen, kennis en bedrijvigheid (bedrijven&middelen) bij elkaar brengen. Het is veelbetekenend dat steden in het verleden (bijv. de stad Utrecht in 1634) persé een universiteit in de stad wilden hebben omdat de gedachte –niet interecht- was dat daardoor grotere welvaart voor de bevolking bereikbaar werd . Nog steeds is “Sol justitea illustra nos” de wapenspreuk van de Universiteit van Utrecht.
BV/6/11/2013=== === === ===.===.===.===.===.===.===.===.===

============
(1) CBS Resterende (gezonde) levensverwachting (www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/cijfers/extra/resterende-gezonde-levensverwachting.htm). Op deze interactieve webpagina kun u nagaan hoeveel (gezonde) levensjaren u in redelijkheid te verwachten heeft. Wat meer cijfers/gegevens vindt u op http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80298NED&LA=NL). E.e.a. onder voorbehoud van het onverwachte: enerzijds als u vrouw bent de kans op borstkanker (1:9) of als u man bent op prostaatkanker (1:19), met daarbij een bepaalde afnemende kans op sterfte dankzij voortschrijdend medisch vermogen.
(2) http://tiouw.nl/nlp/index.php?/archives/649-Wie-nu-geboren-wordt-heeft-50%25-kans-om-100-te-worden.html
(3) Het fenomeen heet ‘halfwaardetijd van kennis’. Het gaat er niet om of daarbij het getal van 3, 5 of 10 jaar empirisch juist is en dat het 4, 7 of 12 jaar moet zijn. Wie even zoekt komt voor verschillende professies en opleidingen verschillende getallen tegen. Het gaat om de boodschap: bijscholing en omscholing is noodzaak en geen ‘keuze’. Bijvoorbeeld:
* De ‘halfwaarde tijd’ (van de kennis van een ingenieur) was zo’n jaar of tien geleden nog tien jaar en nu nog maar vijf jaar. Voor een ingenieur die in 1985 is afgestudeerd wil dat zeggen dat van de kennis waarover hij tijdens zijn diploma-uitreiking beschikte, in 1995 nog 50 % relevant was. Een ingenieur die dit jaar afstudeert zal in 2005 al de helft van zijn kennis als achterhaald moeten beschouwen en 2010 zal nog maar een kwart van hetgeen hij op de universiteit heeft geleerd voor zijn werk van belang zijn
www.managementissues.com/kennismanagement/kennismanagement/kennismanagement_in_de_praktijk_ii_20050203117.html
* Volgens organisatiepsycholoog Friso den Hertog verloor de kennis van een net afgestudeerde elektrotechnicus in 1997 in vijf jaar de helft van zijn waarde. Inmiddels is het 2011. Den Hertog heeft zijn onderzoek niet herhaald, maar het ligt voor de hand dat die halfwaardetijd nog korter is geworden. Wat voor de elektrotechnicus geldt, geldt voor een grote groep werknemers, vooral vakkrachten en professionals: kennis veroudert steeds sneller. Blijven leren, het liefst je werkzame leven lang, is dan ook het devies. http://platformlearnforlife.nl/documents/01-Loon-naar-Leren_Manpower-witboek.pdf
* Overigens: niet alle kennis veroudert: www.beteronderwijsnederland.nl/16-de-halfwaardetijd-van-kennis-vul-3-jaar-dus-het-zinloos-om-leerlingen-kennis-bij-te-brengen
(4) Niet iedereen die tot de beroepsbevolking behoort is werkzaam als werknemers, werkgevers of ZZP’er. Uit de CBS-arbeidsmarktbarometer blijkt dat ca 2,5 miljoen mensen in de beroepsbevolking niet werken en ook niet op zoek zijn naar werk. Ze kunnen of willen niet (betaald) werkzaam in de samenleving. Denk aan huismensen die bewust kiezen om voor kinderen of andere gezins- of familieleden te zorgen, denk aan mensen die voltijds studeren, denk aan mensen die over voldoende middelen van bestaan beschikken waardoor er geen nut of noodzaak is voor betaald werk. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/949E4294-8D5C-4038-BCEB-CE1694C713CB/0/2013kw2barometerberoepsbevolking.pdf
(5) Uitgesproken door Frank Sowa (een pensionado maar ook Founder and President at Pittsburgh Institute for the Future (World Future Society): ”In the 1980’s, the typical product cycle time from idea (patent) to invention (prototype-some piloting) to innovation (process sustainable and standardized) to imitation (product reproducible and capable of mass manufacturing; reverse engineered and knock-offs) was a “cycle time” of 20-years.In 2004, because of the Internet and chip improvements that affected information flow and — the “cycle time” was cut to three-months! Today (2012), that “cycle time” has been cut further to NOW only seven weeks!” Frank Sowa Founder/CEO -The Xavier Group, Ltd. Location Greater Pittsburgh Area; Industry Management Consulting/ scientist in residence, quoting Futurist and former head of the US Navy Federal Labs: Marvin J. Cetron, President, Forecasting International Ltd.
(6)Deze presentatie van de Open Universiteit laat zien (sheets 9 en 11) dat er schoolkennis niet meer is dan een startpunt. Expertise is een fase of toestand die pas mettertijd bereikt wordt: in elk vak en in elke discipline – als het vak of de discipline dan nog gevraagd wordt. (OU/OTEC/Kennis halfwaardetijd)
(7) www.bjernv.dds.nl/2005.html
(8) Meer informatie over zij-instroom om als docent werkzaam te worden vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-docent-in-het-beroepsonderwijst-en-volwasseneneducatie-bve.html en voor het overige onderwijs op www.werkeninhetonderwijs.nl/vervolg.php?h_id=1&s_id=67&v_id=4&titel=Ik_wil_vanuit_een_ander_beroep_leraar_worden
(9) W. Houtkoop, J. Allen, M. Buisman, D. Fouarge & R. van der Velden (2012), Kernvaardigheden in Nederland: Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), ECBO/ROA. www.roa.unimaas.nl/pdf_publications/externalpublications/ecbo.12-123%20Kernvaardigheden%20in%20Nederland%20A00686.pdf
Per 8 oktober 2013 is de international PIAAC-rapportage daarbij gekomen: www.ecbo.nl/smartsite.dws?ch=ECB&id=4501. Een korte samenvatting biedt het persbericht: www.ecbo.nl/smartsite.dws?ch=CBO&id=4500 en www.ecbo.nl/smartsite.dws?ch=ECB&id=4508. Onder meer blijkt: “In absolute termen zijn 1,3 miljoen mensen laaggeletterd en 1,5 miljoen mensen laaggecijferd.” (pg 10; http://www.piaac.nl/_images/user/20131008101818ecbo.13-180-PIAAC-Kernvaardigheden-voor-werk-en-leven-survey-2012.pdf). Zie ook: Depreciatie van menselijk kapitaal; Andries de Grip www.roa.unimaas.nl/pdf_publications/2011/ROA_R_2011_1.pdf en Literacy for Life FURTHER RESULTS FROM THE ADULT LITERACY AND LIFE SKILLS SURVEY; www.statcan.gc.ca/pub/89-604-x/89-604-x2011001-eng.pdf
(10) De korte hbo-opleiding associate degree (Ad) kunt u volgen aan een hogeschool. Een associate degree is een verkorte hbo-opleiding en onderdeel van een gewone bacheloropleiding aan een hogeschool. U kunt met deze opleiding werken en studeren makkelijk combineren. Het niveau ligt tussen mbo 4 en hbo-bachelor. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-bachelor-master-en-associate-degree-in-het-hoger-onderwijs.html?utm_campaign=sea-t-onderwijs_en_wetenschap-a-hoger_onderwijs_associate_degree&utm_term=%2Bassociate%20%2Bdegree&gclid=COX3wISxp7oCFbLJtAodUQIAFw
(11)Toekomst onderwijs Een openbare basisschool heeft een mooie inspirerende presentatie gemaakt over de toekomst van mn. onderwijs (10 min), titel: ‘Wist je dat” www.youtube.com/watch?v=0bNRIbR4ysI&feature=related
(12) www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_d/lijst-erkende-o-en-o-fondsen
(13) Voor de betrokkene zelf
• 2005 Empirical research shows that each year of extra education leads to an increase of the employee’s income by an average of 6 to 7%. Source: Macro economische Verkenningen 2005, Speciaal onderwerp. Arbeidsproductiviteit en participatie. Pg.143-144.
• 2003 Het totale welvaartseffect van 1 jaar extra onderwijs beloopt voor het individu l 3432 tot 4812 euro; jaarlijks. Bron: ‘Investeren en terugverdienen, inverdien en welvaartseffecten van onderwijsinvesteringen (symposium uitgave). Rapport voor SBO September 2003, Wim Groot en Henriëtte Maassen van de Brink. Pg. 86
(14) Voor de werkgever
• “The vast literature on private returns to education has consistently shown that schooling is a good investment. Schooling is a major input in the building up of human capital, and one additional year of schooling tends to increase a worker’s wage by something between 5 and 15% (e.g. Psacharopoulos and Patrinos, 2004). (pg 5; Canton, Erik, 2008, The social returns to education (macro evidence), European Commission.
• 2007 (April); Raising average training levels by one year results in 2 to 8 % higher production. Individuals themselves benefit too: each extra year of schooling results in 5 to 15 % higher incomes during their entire career. Next to that, there are multiple benefits regarding health improvements, lower crime rates and transfer of knowledge to new generations. Source: www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/memorandum/177/memo177.pdf
• 2005 Effectof Human Capital on the growth of labour productivity 0.7; of which 0.3 experience and 0.4 education. Source: Macro economische Verkenningen 2005, Speciaal onderwerp. Arbeidsproductiviteit en participatie. Pg.146, table 6.1.
• 1997 An empirical comparison of 4 sorts of relationships between employer and employee showed: Employees perform better on core tasks, demonstrated more citizenship behaviour, and expressed a higher level of affective commitment tot the employer when they worked in a over investment (by the employer) or mutual investment relationship than when they worked in a quasi spot contract or under investment relationship. Source: Alternative Approaches to the employee-organization relationship: does investment in employees pay off? Anne S. Tsui and others. In: Academic Management Journal 1997, vol 40, No 5. 1089-1121.
(15) Voor de samenleving
Education at a Glance 2010, pg 135 ’net public return to an investment in tertiary education is USD86,000…”
• 8/9/2010 High Educated Profitable for Government www.nu.nl/economie/2328460/hoogopgeleide-levert-overheid-geld-op.html
• 22/4/2010 Each invested Euro in Higher Professional Education triples in 40 years Press: www.hbo-raad.nl/component/content/article/29/659, rapport: www.hbo-raad.nl/hbo-raad/feiten-en-cijfers/doc_download/1157-eindrapportage-kosten-batenanalyse-investeringsplan-kwaliteit-als-opdracht
• 2006 Researched in the UK (May 2006) The impact of investments in Higher Education is huge: every pound generates 1,52 £ supplementary economical output elsewhere within the economy. Every 100 labour force units in higher education co produce 99 ones elsewhere. Source: www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=100856#intro
• 2004Research shows that a one year increase of the average educational level of the population, leads to an (structural?) increase of 0.3% GDP. (Referred to is SCP research ‘ Macro Economische Verkenningen, ±June 21th, 2004). Source: Fin. Dagblad July 28th, 2004
• 2003 Het totale welvaartseffect van 1 jaar extra onderwijs voor de samenleving (als iedereen een jaar extra onderwijs zou krijgen) beloopt 46,6 tot 53,8 miljard euro; jaarlijks. Bron: ‘Investeren en terugverdienen, inverdien en welvaartseffecten van onderwijsinvesteringen (symposium uitgave). Rapport voor SBO September 2003, Wim Groot en Henriëtte Maassen van de Brink. Pg. 86
• 2004An extra investment in the Human Capital budgets by 1 billion Euro results in an increase of the GDP by 100 million Euro (0.026% GDP) CPB Memorandum nr. 24, 10 jan 2004Eric Canton; Onderwijs, R&D en economische groei; p22.
• 2003 1 year of education leads to 15% more productivity (pg 10), Countries that have an investment in education, more than 1 standard deviation (), have a 1% higher GDP growth in return (pg 9). A cited study (Barre (1997); increasing education levels by 1 year, leads to an extra 1.3% GDP. (pg 49) Source: ‘Investeren en terugverdienen, inverdien en welvaartseffecten van onderwijsinvesteringen (symposium uitgave). Rapport voor SBO Januari 2003, Wim Groot en Henriëtte Maassen van de Brink. Pg.10 (Yes, yes; same title/authors, different publication)
• 1997 One year of extra scholing to a higher level leads to an increase of the economic growth by 1.3 % pro year. Barro (1997) Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study (Cambridge, MA: MIT Press).
(16) Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? Een onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad. Februari 2012
(17) www.lerenenwerken.nl , resp. www.evc-centrum-nederland.nl
(18) www.maarnwijzer.nl
(19) Op www.nlqf.nl/images/movie/nlqf_eqf_niveaus.html kunt u bijv. zien op welk Europees niveau uw opleiding zit.
(20) www.nu.nl/wetenschap/3607374/seniorenbrein-blijft-fit-leren-nieuwe-vaardigheden.html
(21) IJsberenplaag op de Veluwe: http://stt.nl/wp/wp-content/uploads/2013/02/STT-horizonscan_2007-Publicatie_IJsberenplaag_op_de_veluwe_NL-binnenwerk.pdf
(22) In (ROA-TR-2013/1) ‘Doelmatigheid mbo in de regio’ (van D. Bertrand-Cloodt, F. Cörvers, S. Dijksman, J. van Thor; http://www.roa.unimaas.nl/pdf_publications/2013/ROA_TR_2013_1.pdf) zien we bijvoorbeeld waar onze regio (Midden-Utrecht) sterk en zwak in is. Een landelijk beeld van ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018’ toont de ROA-studie van december 2013, gevolgd door de publicatie met regionale beelden tot 2018, in januari 2014. Stap 1 zal dan zijn om een profiel van onze regio samen te stellen en vervolgens, stap 2, te bezien waarin onze gemeente afwijkt van het regio-profiel (waarin de stad Utrecht immers de dominante factor is). Een update van bijv. de CBS-publicatie Gemeente op maat Utrechtse Heuverlrug (www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F35FD2A3-69E1-46E1-8C70-DBC6F9472467/0/UtrechtseHeuvelrug.pdf) kan daarbij behulpzaam zijn

Laatst gewijzigd op 22 november 2018