Steun ons en help Nederland vooruit

Kennis als grondstof voor economie en samenleving

**Kennis is een cruciale grondstof voor de Nederlandse kenniseconomie. Eén jaar extra scholing levert de betrokkene 3432-4812 euro  meer-inkomen per jaar op, en de samenleving € 46,6-53,8 mrd; ook per jaar!** (1)

In het bedrijfsleven maar ook in de logistieke ketens van andere organisaties speelt het principe van ‘just in time delivery’ een belangrijke (kostenbesparende) rol. Voor ‘kennis’, ‘informatie’ en ‘data’ gaat dat ook meer en meer gelden. De kansen en uitdagingen voor innovatie, onderzoek en ondernemerschap zijn zo overvloedig dat het  niet meer adequaat te verwoorden is. De verwachting is bijv. (uitgesproken in 2000) dat het totale volume aan gecodificeerde data -zeg maar alles wat digitaal ergens is opgeslagen-  in het jaar 2010, dagelijks twee maal zal verdubbelen (2).

Zelfs als de soep niet zo heet gegeten wordt, dan nog is het een fikse kluif om ‘just in time’ alle relevante data, informatie en kennis beschikbaar te hebben;

–      voor operationele beslissingen rond productie, logistiek en acute problemen bij productieprocessen of de levering van diensten;

–      voor tactische beslissingen voor R&D (research and development; onderzoek en ontwikkeling);

–      voor strategische beslissingen bijv. historische en actuele (markt)informatie maar ook voor prognoses over ontwikkelingen van markten, grondstoffen en concurrenten; en,

–      visionaire beslissingen met zeer langdurige consequenaties. Denk bijv. aan  beslissingen over basisstructuren en publieke voorzieningen met gevolgen, die ver in de toekomst reiken; 50, 100, 1000 jaar of heel veel meer. Veel van onze provinciale wegen volgen nog steeds de paden van de voormalige Romeinse ‘heirbanen’; had de toenmalige Romein dat voorzien? Wat voorzien wíj  als wij tot kernenergie besluiten en voorzieningen moeten treffen die 250.000 jaar het radioactieve afval veilig moeten bergen?

Een softwareprogramma zoals dat van Intelli-gent(.com) kan bijv. u als schrijver van een bestek, plan of notitie, attenderen op relevante data, informatie en kennis. Een (supercomplexe) zoekroutine past zich automatisch aan, aan uw onderwerp en gedachtenlijn terwijl u tikt. Het bespaart u de arbeidsintensieve aanleg en onderhoud van allerlei hoogstpersoonlijk databanken en bibliothecaire databanken archieven: die worden echter wèl automatische meegenomen in de zoekroutine!

Uiteraard bent u daarmee maar gedeeltelijk mee geholpen; kennis is pas kennis als het tussen uw oren zit. Oftewel; zo’n “simpel” programma om u op relevante bronnen en tekstpassages te attenderen, is geen alternatief voor een meerjarige specialistenopleiding. Als een bedrijf of een (gemeentelijke) organisatie kennis en informatie te gelde wilt maken, dan vereist dat  extra scholingsjaren en werkervaring om die (digitale of afgedrukte) informatie en kennis (van anderen) met verstand en wijsheid te benutten.

Daar ligt mogelijk een grote markt mits onderzoek op een aantal punten bruikbare antwoorden oplevert op tal van terreinen. Hoe  moeten ons opmaken voor een echt ‘leven lang leren’? Hoe moeten we onszelf prikkelen om telkens weer nieuwe kennis, kunde, ervaring en competenties eigen te maken. Op welke terreinen? En voor wat? De verwachting is dat in 2011 er in de wereld ca 18 miljoen robots zullen werken (3); dat gaat in de richting van 1% van de beroepsbevolking van de OESO landen. Wat zal dat getal en percentage zijn in 2020? Hoeveel menselijke arbeidskracht komt dan beschikbaar voor ander werk; minder belastend, veiliger en schoner werk? En hoe zit het met dat kenniswerk zelf als de computer/robot/internet net zo slim wordt als een (slim) mens? Specialisten verwachten dat moment (‘singulariteit’ genoemd) pas in 2020 (4)? En wat als dat 10-15 jaar eerder is? Van de DVD werd ook verwacht dat het 30-40 jaar zou duren voordat het de vinylplaat zou verdringen; dat bleek in een paar jaar gepiept!

Wat en in welke volgorde (curriculums) moeten we dan dingen leren of gaan we individueel specialiseren? Wat (competenties) moet er precies geleerd worden? Hoe organiseren we (of behouden we) ‘leuk’, ‘behapbaar’ en zeer betaalbaar cq gratis onderwijs (fun-feasible-free)? Internet is luilekkerland voor ‘zelfstudie’-fanaten; van vrijwel alle kennis, kunde en vaardigheden zijn hoogwaardige doe-het-zelf-cursussen te vinden die niet onderdoen over overprijsde concurrenten (5). Denk aan een wikipedia, zie het aanbod op www.leren.nl. Van steeds meer boeken -oud en nieuw- zijn digitale versies op het net te vinden, of anders wel de samenvattingen of de besprekingen ervan.

De wereld/omgeving van data, informatie en kennis globaliseert en wordt steeds sneller en intensiever. Ook voor deze ontwikkelling geldt de uitspraak van Darwin: The most adaptive species will survive.

Anders gezegd, ons succes als persoon en  organisatie (en gemeente) zal direct afhankelijk zijn van de mate waarin wij als individu, bedrijf/organisatie en gemeente met succes, snel, efficiënt en effectief, data, informatie en kennis kunnen behappen èn in toepassingen kunnen omzetten. Problemen en kansen zijn er genoeg; de Horizonscan van OCW/COS heeft een lijst van 150 stuks (6), op allerlei terreinen maar dat is slechts splintertje van een ijsberg!

“Hoe maken we dat ‘te gelde’ op en om onze Heuvelrug?” is telkens de vraag. Welke waardeketens, (van mensen, kennis en bedrijvigheid) zijn er te creëren om die uitdijende hoeveelheden data, informatie, kennis en kunde -just in time- in goede banen te leiden? In (werk)banen die effectief, efficiënt  en ‘just in time’ onze problemen oplossen en kansen benutten? Bijvoorbeeld op de thema’s die eerder hier aan de orde waren; energie, water, voedsel, biodiversiteit, grondstoffen, gezondheid en kennis(management zelf)? En dan niet alleen lokaal, ook internationaal ;-)).

==bv/25/4/2010==

(1)  Zie  Tabel 6.1, pg 86 in ‘Investeren en terugverdienen, inverdien en welvaartseffecten van onderwijsinvesteringen (symposium uitgave). Rapport voor SBO September 2003, Wim Groot en Henriëtte Maassen van de Brink.

PM ‘Elke euro investering in het hbo betaalt zich drie keer terug’, aldus Maassen van den Brink en Wim Groot in ‘de Volkskrant’ van 23 april 2010 (p.6), n.a.v. een nieuwste studie van het TIER (www.tierweb.nl).

Overigens kunt u zelf in de jaarlijks in juni verschijnende  ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ van het ROA (www.roa.unimaas.nl/reports.htm) nazien, wat de inkomensverschillen zijn naar opleidingsniveau. Zie bijv. De Statistische bijlage van het rapport van 2008 (www.roa.unimaas.nl/pdf_publications/2009/ROA_R_2009_4B.pdf); op pg 89, tabel A9.6 ziet u -ondanks verschillen per opleidingsrichting- dat elke niveauverhoging meteen in het maandsalaris blijkt. Op mbo van n1 naar 2-3-4 scheelt het telkens €100-150, een hbo-niveau plust daar ca €200 bij en een wo-niveau nog eens ca €500; allemaal maandelijks! Op een werkzaam leven van 42 jaar (vanaf 25 jaar) kunt u uitrekenen wat élke €100 méér maandsalaris voor de persoon in kwestie opbrengt: 12 x €100 x 42 = €50.400. Uw berekening mist dan de effecten van jaarlijkse procentuele verhogingen-vakantiegelden-periodieken-toeslagen enzovoorts; de berekening is slechts als indicatie te gebruiken.

(2) Op pg 72 van http://aepp.net/Proceedings2003.pdf (9-11 Oct 2003) Dr. Bontis of the Institute of Intellectual Capital Research suggests the total accumulated codified databases of the world, which includes all books and all electronic files, doubled every seven years in the 1970s. Dr. Bontis theorizes this database will double twice a day by 2010 (Bontis 2000).

(3) 30/10/2008 The International Federation of Robotics Statistical Department forecasts there will be 18 million robots worldwide in 2011, more than twice as many as in 2007. www.nytimes.com/2008/10/30/technology/30iht-robot.1.17372629.html

(4) 14/9/2009 “Will AI Surpass Human Intelligence By 2020?” Artificial intelligence will surpass human intelligence after 2020, predicts Vernor Vinge, a world-renowned pioneer in AI, who has warned about the risks and opportunities that an electronic super-intelligence would offer to mankind. www.dailygalaxy.com/my_weblog/2009/09/a-singular-something-in-sixty-years.html & http://aboutai.com/2009/09/will-ai-surpass-human-intelligence-by-2020/  & www.techsectorweb.com/2009/09/timing-the-singularity.html  & http://aboutai.com/2009/09/will-ai-surpass-human-intelligence-by-2020/  & www.techsectorweb.com/2009/09/timing-the-singularity.html

(5) 1/7/2009 Bij de conferentie ‘Durf te investeren in leren’ werder mkb-werknemers gestimuleerd te leren.Ten minste vijfhonderd bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgen vanaf 1 juli gratis de kans om via deskundig advies hun “interne leercultuur” te versterken. Voor het project is een bedrag van €5 miljoen euro uitgetrokken, dat wordt betaald door OCW en SZW. (Bron: Media Feed, ANP, Trouw) www.nu.nl/economie/2201678/mkb-werknemers-gestimuleerd-leren.html

(6) Horizonscan problemen-kansenlijst: www.horizonscan.nl/uploads/File/Publicatie%20-%20Problemen%20en%20kansen%20horizon%20scan%2019%20december_DEF.doc

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018