Steun ons en help Nederland vooruit

Bezuinigingen is crisis

Door een forse korting op de algemene uitkering van het Rijk en  kortingen  op veel specifieke uitkeringen moeten we als gemeente ook fors bezuinigen Het eerste deel van deze bezuinigingen (structureel bijna 4 miljoen) is verwerkt in het coalitieprogramma, collegeprogramma en begroting 2011. Het tweede deel van deze bezuinigingen (wederom 4 miljoen) wordt pas bepaald als wij de kerntakendiscussie hebben gevoerd. Daarna zal duidelijk zijn wat als kerntaken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gezien worden en welke taken van de gemeente daar niet of minder onder vallen en dus voor bezuiniging (deels of geheel) in aanmerking komen.

In mijn portefeuille (voornamelijk samenleving) wordt (in het eerste deel) bijna 2 miljoen bezuinigd in de periode 2011 tot 2014.  De portefeuille samenleving is in financieel opzicht  een grote portefeuille en bevat  allemaal onderwerpen die mensen direct raken. Bezuinigen op welzijn en zorg doet gewoon zeer.

Gelukkig wordt er niet bezuinigd op minima en onderwijshuisvesting, maar in alle andere budgetten moet  fors gesneden worden. Geen prettige boodschap om te brengen, maar helaas wel onvermijdelijk.

Afgelopen weken is er al veel onrust geweest over deze bezuinigingen. De bezuiniging op het  leerlingenvervoer en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) haalde de lokale kranten. De informatie in de media liet veel te wensen over. Een van de kranten kopte dat het busjesvervoer geheel zou verdwijnen, terwijl wij 150.000 Euro willen bezuinigen op het leerlingenvervoer dat ons jaarlijks 750.000 Euro kost. Het is dus beslist niet zo dat al het taxibusjesvervoer helemaal verdwijnt. Alleen zal niet langer iedereen automatisch taxivervoer meer krijgen. Er zal veel meer maatwerk komen en creatief bezien worden welke vormen van leerlingenvervoer mogelijk zijn. Duidelijk werd dat ondanks onze brieven aan ouders de communicatie een geheel eigen verloop had. Inmiddels is afgesproken dat wij met schooldirecteuren, besturen en ouders gaan zoeken naar een regeling die goedkoper is en rekening houdt met de verschillen tussen de kinderen.

De bezuiniging (herverdeling) van 700.000 Euro van het Rijk op het Wmo- budget zou eigenlijk in 2011 al verwerkt moeten worden in de gemeentebegroting. Het college heeft ervoor gekozen dit gefaseerd in te voeren. Bovendien zijn de extra bezuinigingen op de Wmo van 500.000 Euro  niet opgenomen in de begroting. Toch zal het lastig zijn de 700.000 Euro als bezuiniging in de Wmo te vinden omdat het aantal ouderen sterk toeneemt komende jaren.

Wij hebben het voornemen een aantal voorzieningen meer kostendekkend te maken voor de hoge inkomens en te onderzoeken of wij hulpmiddelen (zoals scootmobielen etc) efficiënter kunnen gebruiken. Voor het welzijnswerk willen we een pasje invoeren zodat ook inwoners met een smalle beurs gewoon overal aan mee kunnen blijven doen, als zij dat willen, en niet getroffen worden door de bezuinigingen op het welzijnswerk.

Zowel D66 als Groen Links/PvdA hebben afgelopen maand aangedrongen op participatief bezuinigen. Dat wil zeggen dat de betrokkenen (welzijnsinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers etc) meedenken over de bezuinigingen.

Op zich een goed streven maar het kost wel moeite om mensen en betrokken organisaties zover te krijgen.

Zelfs de Wmo Raad heeft lang geaarzeld of zij wel met andere partijen in een klankbordgroep wilde zitten die naar alle bezuinigingen wilde kijken. Door mee te denken zou men zich conformeren aan de bezuinigingen waar ze zo fel op tegen zijn. Gelukkig hebben ze na een lange discussie vorige week besloten wel deel te nemen aan de klankbordgroep bezuinigen, zodat – hoe pijnlijk de bezuinigingen ook kunnen zijn – de Wmo raad een belangrijke inbreng heeft waarop en hoe bezuinigd wordt.

Ik vind het ook moeilijk om om te gaan met boze emotionele inwoners die vaak heel persoonlijk reageren. Communicatie is nu belangrijker dan ooit. Samen beleid maken en samen beleid uitvoeren is veel gemakkelijker dan samen nadenken over en uitvoeren van bezuinigingen.

In het Chinees bestaat crisis uit twee tekens. Een teken staat voor angst en het tweede staat voor kans. Ik vind dit een mooi symbool. Nadenken over bezuinigen ervaren inwoners als crisis maar het levert misschien ook inspirerende nieuwe inzichten op en een goede samenwerking. De overheid die alles regelt en betaalt bestaat niet meer. We zullen het steeds meer samen moeten doen. Een goede discussie over bezuinigen kan dit proces versnellen                .

Laatst gewijzigd op 22 november 2018