Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 juli 2021

Jaarrekening 2020

D66 wenst minder externe inhuur én heeft zorgen over lage investeringen in scholen en wegen.

Het zal lang geleden zijn dat een wethouder een fors overschot kan presenteren op de jaarrekening, maar toch stevig kritiek krijgt vanuit de Raad. Het zijn ook in de politiek rare tijden nu Corona zo’n stempel drukt op de organisatie en op de plannen. Door Corona zijn veel plannen en budgetten opschoven naar 2022. Daardoor kon de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2020 ruim 3 miljoen euro overhouden, wetende dat veel uitgaven in 2022 of 2023 alsnog gedaan moeten worden. Het geld wordt dan ook vooral opzij gezet voor later.

Bij de jaarrekening 2020 vielen D66 een paar dingen op waar we stevig op doorgevraagd hebben. Ten eerste valt op dat het eigen vermogen van de gemeente al jaren daalt en het college van B&W probeert de schuldenlast van de gemeente niet te laten stijgen, door investeringen in voorzieningen uit te stellen. Denk aan nieuwbouw van scholen en opknappen van wegen en fietspaden. Zo worden jaarlijks miljoenen minder uitgegeven, maar de kwaliteit van onze gemeenschappelijke voorzieningen loopt wel achteruit. En dat houdt een keer op. De gaten in de weg worden steeds zichtbaarder in onze dorpen en D66 is daarover bezorgd. We stellen de rekening misschien uit, maar de noodzaak tot investeren komt straks gewoon weer op tafel. En dan is er niet nog meer uitstel te bedenken.

Ten tweede heeft D66 benoemd dat de jaarrekening ieder jaar de inhuur van externen ziet oplopen, ook in deze coronaperiode. De inhuur groeit, deels door ziekte, maar vooral door diverse projecten en de toenemende vacatures naar ruim 1,4 miljoen euro. En dat is gek, dat er wél genoeg mensen ingehuurd willen worden, maar ze blijkbaar niet bij onze gemeente in dienst willen treden. Dit soort inhuur is duurder en het vervelende is dat mensen vrij snel weer vertrokken zijn, met medeneming van de kennis en contacten die we als gemeente zelf ook graag willen opbouwen.

Het moet gezegd dat veel gemeenten worstelen met de groeiende inhuur. Maar D66 stelde voor dat we met aanpassingen in de organisatie de inhuur kunnen verlagen én tegelijkertijd het de aantrekkelijker kunnen maken voor talentvol personeel om zich langer aan onze organisatie te verbinden. We zien dat projecten vaak tijdelijk gefinancierd worden en dan ook met tijdelijke inhuur worden opgepakt. Maar het projectmatig werken is geen tijdelijk verschijnsel, dat hoort bij organisaties zoals onze gemeente.

D66 wil daarom een aantal zaken anders organiseren, met iets meer eigen mensen en veel minder externe inhuur. Zo kunnen we kennis en contacten in de organisatie behouden. De fractie bracht dit nadrukkelijk ter sprake in de commissievergadering van 1 juli over de jaarrekening. Na enig aandringen én met steun van andere fracties in de raad, moest het college er toch even intern over overleggen. Daaruit volgde alsnog een positieve reactie en de toezegging dat het college van B&W met de Raad in overleg gaat hoe de inhuur verlaagd kan worden en het ongewenste personeelsverloop binnen de organisatie bestreden kan worden.

En zo heeft D66 de Jaarrekening benut voor de rol die het hoort te hebben: verantwoording afleggen door het college én als Raad verbeterpunten voor de toekomst benoemen.