Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

Algemene Beschouwingen 2021

Voorzitter!

Het einde van dit ingewikkelde raadsjaar is in zicht. Een jaar dat ingewikkeld was voor alle inwoners van onze gemeente. Maar ook een jaar waar saamhorigheid bij de inwoners van onze gemeente voelbaar was: gedurende de moeilijke maanden van de corona-lockdown en meer recent: na de valwind die Leersum trof een kleine 3 weken geleden.

Ook de gemeente heeft haar best gedaan inwoners, ondernemers en verenigingen het afgelopen jaar zoveel mogelijk te steunen. Vanuit D66 hebben wij meerdere malen opgeroepen tot extra aandacht voor onze lokale ondernemers. Nog steeds hebben wij zorgen over de ondernemers in de culturele sector. Met de dalende besmettingen ontstaat nu ook voor deze sector meer perspectief en komt het culturele leven in onze gemeente langzaam maar zeker weer op gang. Deze groep is echter nog lang niet boven Jan.

Ik wil hier het college complimenteren dat ze dit nu zichtbaar erkennen en er écht werk wordt gemaakt van onze oproep tot extra steun, waardoor er meer mogelijkheden zijn om het nieuwe culturele seizoen na de zomer spetterend te openen.

Langzaam maar zeker, met pieken en dalen in besmettingscijfers, lijkt nu toch het einde van de crisis in zicht te komen. En daarmee is het ook tijd om na te denken over de politieke keuzes die we na deze crisis maken en bepalend zijn voor de toekomst voor onze gemeente.

 In zekere zin staan we als gemeenschap op een wissel in de tijd waarbij we ons de vraag kunnen stellen: vallen we weer terug in oude patronen en reflexen? Zijn onze uitgangspunten nog wel de juiste? Of moeten we op bepaalde terreinen fundamenteel andere keuzes gaan maken?

Wat D66 betreft zouden deze keuzes in het vervolg vaker ten gunste moeten komen van leefbaarheid voor onze inwoners en duurzaamheid voor onze omgeving.

We moeten af van de gedachte dat duurzaamheid en leefbaarheid extraatjes zijn. Het is onzinnig om deze zaken alleen te stimuleren zolang of zodra het goed gaat met de gemeentekas. Het zijn de fundamenten van onze dorpen.

D66 wil de komende jaren dan ook meer ambitie en daadkracht op deze terreinen, samen met andere fracties die de blik op de toekomst richten en niet bang zijn om een andere richting in te slaan of eerdere uitgangspunten te herzien.

Voorzitter, tijdens de oordeelvormende vergadering over de jaarrekening heeft het college na een verzoek van onze fractie toegezegd na de zomer met de raad te willen verkennen of en hoe we tot een grotere continuïteit in de organisatie kunnen komen. Ik wil op deze plek nogmaals aangeven dat we als fractie blij zijn met deze toezegging. Een sterkte organisatie met zo min mogelijk inhuur komt ook ten goede aan de kwaliteit van het bestuur en herkenbaarheid van onze gemeente voor de inwoners. Net als dat we er trots op zijn dat we samen met ChristenUnie en CDA de ruimte blijven zoeken om speelplaatsen in stand te houden voor onze allerjongste inwoners. De intentie om in de raad samen te werken ziet u ook terug in de moties die we vandaag aankondigen. In samenwerking met de SGP stellen we voor om de ontwikkeling van de golfbaan in Doorn los te koppelen van het langdurige traject met de Marinierskazerne. Met BVH Lokaal stellen we voor om de mix van belastingen en heffingen opnieuw te bezien en daarbij de hondenbelasting te beëindigen. We verheugen ons op de inbreng van het college en de andere fracties.

Om écht te werken aan een kwalitatief goed bestuur hebben we niet alleen een sterke organisatie nodig, maar ook een sterke raad. In dat licht bezien vindt de fractie van D66 het belangrijk met elkaar, het college en de inwoners het gesprek aan te gaan over de manier waarop de raad functioneert en de manier waarop inwoners bij de besluitvorming betrokken worden. We zullen hiertoe een agenderingsverzoek indienen bij de agendacommissie zodat we hier na de zomer, ruim voor de verkiezingen, over kunnen debatteren.

Laten we zo gezamenlijk ons gemeentebestuur verder vooruithelpen in doelmatigheid, transparantie en doeltreffendheid. Want ook al loopt onze raadperiode in 2022 ten einde, het werk is nooit gedaan.