Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 mei 2021

Tiny Houses ook mogelijk op de Utrechtse Heuvelrug

Wie naar de finale van het Songfestival heeft gekeken moet het zeker zijn opgevallen: in elk van de 41 introductie filmpjes die aan de optredens vooraf gingen schitterde er een tiny house met steeds een ander interieur. Wel bijzonder dat er zoveel exposure werd gegeven aan dit blijkbaar opmerkelijke cultuurverschijnsel: duidelijk is dat deze woonvorm een gevestigd begrip en verschijnsel is geworden. Ook in onze gemeente is het nu mogelijk om deze vorm van wonen te realiseren, dankzij het initiatiefvoorstel dat mede door D66 is opgesteld en dat op 27 mei door de raad is vastgesteld.

De redenen voor de toenemende belangstelling voor tiny houses is meervoudig: enerzijds is er de dringende behoefte aan geschikte kleinere woningen voor jongeren, starters en ook ouderen. Vooral voor starters zijn andere woningen, helaas, steeds vaker onbetaalbaar. Daarnaast zijn steeds meer mensen op zoek naar duurzame concepten, naar een leefstijl met een zo klein mogelijke footprint en naar wonen in groepsverbanden met hechte contacten. Hier zijn maar weinig plekken voor beschikbaar, maar regelmatig zijn er percelen in ontwikkeling, waar dit prima tijdelijk zou kunnen.

In heel Nederland wordt er in toenemende mate  geëxperimenteerd met vormen van tijdelijk  wonen. In 2018 zijn door Minister Ollongren (BZK)  per brief aan de Tweede Kamer de wettelijke mogelijkheden aangegeven voor flexibele woningbouw door tijdelijk huisvesting.  De Provincie Utrecht heeft ook laten weten om onder voorwaarden in kernrandzones lokale initiatieven voor kleinschalige woningbouw toe te staan en er zijn tiny house projecten van start gegaan in Zeist, Amersfoort en  Nieuwegein.

Op de informatie avond over tiny housing,  die mede door D66 was georganiseerd, bleek duidelijk dat er ook in onze gemeente belangstelling was voor flexibele en duurzame vormen van wonen. Om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken is vervolgens door de gemeenteraad het initiatief genomen om een beleidsnota en een raadsvoorstel op te stellen om projecten te kunnen starten. Dit in de vorm van pilots met een experimenteel karakter en met een flexibele opstelling van de  gemeente. Wel zijn er de nodige kaders en voorwaarden opgesteld. De locatie is tijdelijk en een mobiel concept is noodzakelijk (woningen zijn daarom op wielen of anderszins verplaatsbaar.)

De locatie kent een sobere inrichting, mag geen overlast geven voor de omgeving en het groene karakter van de gemeente mag niet worden aangetast. Wat betreft regie en proces is de initiatiefnemer verantwoordelijk en faciliteert de gemeente. Op welstand wordt niet getoetst en om duurzaamheid mogelijk te maken mag er geëxperimenteerd worden met circulariteit, materiaalgebruik, energieprestatie / off-grid wonen.

De initiatiefnemer zorgt zelf voor de aansluiting van de woning op het riool, water- en het elektriciteitsnet als daar sprake van is. Voor de veiligheid zullen de woningen moeten voldoen aan bepaalde criteria van het Bouwbesluit zonder dat men aan de zeer hoge eisen van reguliere woningen hoeft te voldoen. Verder mogen tiny houses maximaal 30m2 groot zijn, zal het aantal  voor een locatie tot 10 beperkt moeten blijven om een ‘camping’-effect te vermijden en de impact op de omgeving mag niet te groot worden (een houtkachel is bijvoorbeeld  niet toegestaan).

Geschikte locaties mogen door de initiatiefnemers zelf worden aangedragen; In principe komen locaties met de bestemming Wonen of die gelegen zijn binnen de rode contouren in aanmerking. Voor het buitengebied wordt voorgesteld om geschikte locaties tot de kernrandzones te beperken, in lijn met de provinciale omgevingsvisie. In verband met de tijd en kosten die gemoeid zijn bij de inrichting van een project zal worden uitgegaan van een tijdelijke periode van maximaal 10 jaar.

Om onze eigen inwoners de kans te geven in aanmerking te komen voor de pilot(s) zal er een selectie onder de aanmelders plaatsvinden en zo nodig geloot gaan worden.