Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

Lokaal Klimaat Akkoord Utrechtse Heuvelrug gaat van start!

Veel inwoners en organisaties in de Utrechtse Heuvelrug willen werk maken van verduurzaming. Ze zien de urgentie om onze CO2 uitstoot drastisch te beperken en daarmee ook de gevolgen van de klimaatverandering. Het warmere weer, de langere periode van droogte en verandering in biodiversiteit zijn een bedreiging. Ook voor ons nationale park. Echter verduurzaming blijkt in de dagelijkse praktijk voor veel mensen toch best lastig te zijn. Gelukkig is er een oplossing, namelijk: samenwerken!

Op initiatief van D66 samen met de ChristenUnie, CDA en ook ondersteund door OPEN gaat de Utrechtse Heuvelrug nu starten met een Lokaal Klimaat akkoord. Tijdens de begrotingsbehandeling 2021-2024 is een motie hiervoor aangenomen met een positief advies van het gehele college.

We kennen natuurlijk het Parijs akkoord uit 2015 wat 195 landen hebben afgesloten en de ‘vertaling’ daarvan in ons nationale klimaat akkoord uit 2019 waar honderden organisatie aan hebben meegewerkt. Het proces om te komen tot een dergelijk akkoord is erg krachtig daar het organisatie helpt na te denken hoe zij zorgen voor klimaat neutraliteit, wat ze hiervoor nodig hebben en ook hoe partijen elkaar kunnen helpen.

Niet over een nacht ijs.
Het besluit om een dergelijk proces ook in de Utrechtse Heuvelrug op te starten heeft even geduurd. Het eerste initiatief dateert juli 2019. Angst was dat het met name zorgt voor extra overleg, papieren tijgers en weinig concrete acties. In een inventarisatie bij gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Renkum en provincie Gelderland, die al eerder een lokaal klimaat akkoord hebben afgesloten, is er goed gekeken naar ervaringen en wat beter kan. Dit heeft geresulteerd in een eerste opzet met uitganspunten, die ervoor moet zorgen dat het een ‘DOE’ akkoord wordt met concrete klimaat acties op korte termijn en doorkijk naar 2030 en verder. Verschillende organisaties zoals Heuvelrug Energie, Goedvolk, Heuvelrug Wonen, Regionaal Bureau Toerisme, Lions club, ondernemersverenigingen en LTO willen actief bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het lokale klimaat akkoord, komen al met concrete voorbeelden (zie kader) en hebben bijgedragen aan de verkennende gesprekken.

Nu aan de slag!
De ambitie is om nog voor de zomer volgend jaar een lokaal klimaat Akkoord, of wellicht beter een “DOE Duurzaam Akkoord” zoals wethouder Rob Jorg het noemde, te ondertekenen. Met ondersteuning van de provincie Utrecht zal een lokale kwartiermaker worden aangesteld om het proces te faciliteren. De Utrechtse Heuvelrug wordt hiermee de eerste gemeente in de provincie waar burgers, bedrijven en organisaties samen een klimaatplan gaan opstellen!

Concreet voorbeelden zoals genoemd:
• Bedrijven die afspraken maken om hun dak vol te leggen met zonnepanelen of deze beschikbaar stellen aan energie coöperatie
• Bedrijven gaan gezamenlijk wagenpark omzetten naar zero emissie
• Electrische deelauto’s in de wijk en laadpleinen op bedrijventerreinen
• Extra ruimte voor de fiets bij winkels
• Sportverenigingen en scholen gaan energie opwekken, afval recyclen en ‘met de fiets’ stimuleren
• Duurzamere producten in de winkels
• Nieuwe vrijwilligers en ambassadeurs die zich lokaal willen inzetten
• Wijken die zich gaan organiseren en daarmee actievere deelname aan lokale initiatieven.
• Lokale CO2 compensatie door groen aanplant
• Gemeente versnelt alle initiatieven

https://heuvelrug.raadsinformatie.nl/document/9413780/1/AANGENOMEN_201112_mo_03a_d66_cu_cda_Update_klimaat_route_kaart