Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Algemene Beschouwingen bij de begroting 2021

Voorzitter!
Voor ons ligt de begroting voor het komende jaar. Een sluítende begroting en daarmee willen we de wethouder en de medewerkers complimenteren. Ondanks het zware weer, lijkt de wethouder het schip met deze begroting, weliswaar ternauwernood, op koers te kunnen houden. De marges zijn uiterst smal en de financiële onzekerheden groot. Het is dus zaak om als Raad verstandig en behoedzaam met de smalle marges om te gaan.

D66 ziet in deze begroting nog téveel dat kosten niet doorberekend worden aan degene die ze maakt, maar uit de algemene middelen worden betaald. Waarom zouden projectontwikkelaars via de bouwleges niet meebetalen aan de meerkosten die we maken op het gebied van woningbouw? En waarom zouden de gebruikers van de Milieustraat niet zélf betalen voor het gebruik?

Horizon
D66 wil hierbij, als toekomstgerichte partij, nóg een duidelijke kanttekening maken: het schip op koers houden is alleen wat waard als er ook een horizon is om op af te stevenen. Die horizon ontbreekt op dit moment. En daarmee ambitie en daadkracht. Het raadsprogramma staat nu al enige tijd “on hold” ondanks herhaalde oproepen van onze kant het nieuw leven in te blazen.

Wat D66 betreft dus hoog tijd voor een fundamentele discussie over waar we met deze gemeente naartoe willen en wat daarbinnen de positie van de verschillende dorpen is.

Leren van de crisis
Het leven werd het afgelopen jaar door de coronacrisis meerdere malen tot stilstand gebracht. En ook nu weer hebben we te maken met gesloten horeca, lege sportvelden, een stilgelegde culturele sector, beperkt onderwijs voor de jeugd en zzp-ers zonder werk.

Deze periode van crisis brengt ook nieuwe saamhorigheid en tijd voor bezinning. Daar kunnen we energie en inspiratie uit putten. Om een stap vooruit te denken en te leren. Ik noem daarbij 3 onderwerpen die voor D66 van belang zijn:

  1. De coronacrisis liet voor de zomer lege straten en dorpscentra zien. Een goede aanleiding om met elkaar na te denken over de manier waarop we onze dorpen inrichten. Wat D66 betreft komt er blijvend meer ruimte voor de fietser en de voetganger. Bijvoorbeeld door autoverkeer in de centra te ontmoedigen, speelstraten binnen onze gemeente aan te moedigen of de maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom omlaag te brengen.
  1. We hebben gezien hoe de coronagolf zich aankondigde en ons overspoelde. Tóch lieten we ons tot 2x toe verrassen. Terecht is er de afgelopen maanden regelmatig een parallel getrokken met de gevolgen van de klimaatverandering. Ook die kondigen zich aan. En als we daar niet naar handelen geven we onszelf over aan wat een tsunami zal blijken in vergelijking met het golfje van de coronapandemie.

Dat gevoel van urgentie lijkt in de Raad te ontbreken. Met een “Nu even niet” werd dit voorjaar tot groot ongenoegen van D66 door een meerderheid van de raad de klimaatdoelstelling in onze gemeente op de lange baan geschoven. En ook uit deze begroting blijkt wederom dat we niet bepaald vooroplopen wat duurzaamheid betreft. In een gemeente als de onze, zonder industrie of luchtvaart, zouden we juíst een stapje harder moeten zetten.

  1. Veel mensen doen op dit moment noodgedwongen ervaring op met online vergadertools. Hét moment dus om te bekijken hoe innovatieve online communicatie kan worden ingezet om inwoners en organisaties meer te betrekken bij lokale dilemma’s. Bijvoorbeeld bij ons duurzaamheidsbeleid, in een motie zullen we dan ook oproepen tot een lokaal klimaatakkoord. Maar ook in het sociaal domein, waar we afhankelijk zijn van inwoners en organisaties om ons nieuwe beleid te laten slagen. We zien de benodigde inzet op participatie op dit moment helaas nog onvoldoende terug.

Een overheid die meedenkt
Tenslotte Voorzitter, D66 is een voorstander van een kleine overheid die gericht is op het faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Op dit moment lopen inwoners, ondernemers en verenigingen nog té vaak tegen een woud van regels aan als ze iets willen ondernemen. Voorschriften. Voorwaarden. Formulieren. En frustratie.

D66 heeft vertrouwen in de creatieve oplossingen vanuit de samenleving. Dát is de plek waar ze vandaan moeten komen. Niet alleen omdat het geld scheelt, maar ook omdat deze oplossingen simpelweg vaak beter zijn, meer draagvlak hebben en daarmee toekomstbestendiger zijn. Meer vertrouwen in de inwoners dus. En iets minder leunen op de rapporten van externe bureaus.

Daar is slechts een kleine koerswijziging voor nodig, maar iedereen die wel eens op kompas heeft gevaren weet dat je de koers maar een paar graden hoeft te verleggen om tóch heel ergens anders uit te komen.