Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2020

Art 39 vragen: Impact herontwikkeling Laag Kanje

De fractie van D66 maakt gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen op basis van artikel 39 RVO omtrent de herontwikkeling van voormalig camping Laag Kanje door EuroParcs.

De fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug heeft met meerdereinwoners uit het buitengebiedten noorden van Maarn contact gehad over de ontwikkelingen op en rond de voormalige camping Laag Kanje. Middels deze raadsvragen willen we voor de Raad én de inwoners een beter en afgewogen beeld realiseren van de huidige en t oekomstige situatie. De vragen gaan over communicatie, het bouwen, verkeersstromen en de ecologische gevolgen van de ontwikkelingen in dit buitengebied.

Vraag 1
In de lente van 2020 kwam voor omwonenden vrij plotseling het bericht dat deze camping is overgenomen door EuroParcs. Dit is een door het gehele land actief bedrijf, dat zich richt op het bouwen en verkopen van vakantiehuizen en het exploiteren van de eigen vakantieparken. Snel nadat de overname is gecommuniceerd, is gestart met de bouw van nieuwe vakantiehuizen op het terrein. Het tempo waarmee dit plaatsvindt, roept het beeld op bij inwoners dat deze ontwikkeling ruim tevoren in stilte is voorbereid.
a) Is de gemeente tevoren geïnformeerd over de overname en de bouwactiviteiten van EuroParcs i n het buitengebied van Maarn?
b) Wanneer is dit gebeurd?
c) Is er goed overleg?
d) Is onze gemeente inhoudelijk bekend met de ontwikkel en bouwplannen van EuroParcs?
e) Zijn deze plannen beschikbaar voor raadsleden en inwoners?
f) Heeft de gemeente aandacht gevraagd voo r het actief informeren en overleggen met omwonenden en belanghebbenden?
g) Hoe kan de gemeente de informatieverstrekking aan inwoners stimuleren?
h) Is over deze ontwikkeling goede afstemming met de gemeente Woudenberg?

Vraag 2
EuroParcs staat in de branche bekend als een bedrijf dat alle mogelijkheden benut om huisjes te bouwen op hun parken. Hierdoor zullen de huidige staanplaatsen voor caravans en tenten verdwijnen.
a) Kan het college aangeven hoeveel huisjes EuroParcs op het vak antiepark mag bouwen?
b) Zijn hier technische en ruimtelijke kaders op van toepassing?
c) Wordt er regelmatig toezicht gehouden op bouwwerkzaamheden op het park?
d) Is een analyse beschikbaar van de toekomstige verkeersstromen die gevolg zijn van de herontwikkeling van de camping?
e) Verwacht het college knelpunten in bereikbaarheid van EuroParcs en de verkeersveiligheid in het omliggende gebied, waarbij we ook aandacht vragen voor Vinkenbuurt en Vinkenbuurtweg.

Vraag 3
Het recreatieterrein van Laag Kanje vormt samen met het Henschotermeer een belangrijk element in de ecologische structuur van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Rondom de ontwikkeling van het Henschotermeer vraagt D66 steeds om aandacht voor het beschermen van natuurwaarden in dit gebied. D66 is nu ook bezorgd over impact van de commerciële ontwikkeling van het gebied van Henschotermeer en EuroParcs, waardoor de ecologische verbinding tussen het gebied van Den Treek Henschoten richting Landgoederen Anderstein en Maarsbergen wordt aangetast en dieren belemmerd zullen worden om zich te verplaatsen.
a) Wat is de ecologische functie van de bomen en groenstroken op het recreatieterrein EuroParcs, hoe is dat in bestemmingsplannen vastgelegd en hoe wordt dit juridisch en feitelijk beschermd?
b) Hoe verhoude n de ontwikkelingen van Henschotermeer en EuroParcs zich met elkaar, vooral in relatie tot de kwetsbare ecologische structuur?
c) Is vanuit de gemeente contact met belanghebbenden en omliggende gemeenten & provincie over de herontwikkeling van Laag Kanje en d e ecologische impact op het gebied? Hoe verloopt dat en welke indruk heeft het college daarvan gekregen?
d) Heeft het college een beeld hoe het groene, ecologische belang van de bestaande natuur door EuroParcs in staand gehouden zal worden?

Vraag 4
Is het college bereid om de Raad én inwoners tijdig en vooraf te informeren over ontwikkelingen die het gebied Henschotermeer en EuroParcs betreffen?