Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2020

D66 bezorgd over de groeiende inhuur en overheadkosten van onze gemeente

In de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen 2019-2020 heeft de gemeenteraad de Jaarrekening 2019 vastgesteld. D66 heeft bij deze jaarrekening bezwaar gemaakt tegen de overschrijding van de kosten van het eigen ambtelijk apparaat, waaronder ook de inhuur van externen. Dit wordt met één woord ‘overhead’ genoemd.

Ten opzichte van de resultaten van 2018 moest de ambtelijke organisatie ruim €200.000 bezuinigen. Dat was een raadsbesluit, vastgelegd in de begroting 2019. In de jaarrekening 2019 komen de overheadkosten echter ruim €500.000,- hoger uit. Dat is een fors verschil van ruim €700.000,-. De jaarrekening geeft aan dat dit voor een groot deel komt door te sterk opgelopen inhuurkosten.

Voor D66 zijn die cijfers reden om aan te nemen dat er door college van B&W en het management van de organisatie onvoldoende gestuurd wordt op de eigen interne kosten. Dat is niet acceptabel, zeker nu we als gemeente financieel onder grote druk staan. Daarom stelden we voor expliciet te besluiten dat dit in 2020 niet nog eens mag gebeuren. Dat voorstel kreeg steun van de fracties van CDA en BVH Lokaal die ons voorstel mede indienden.

De fracties van OPEN en ChristenUnie gaven echter aan dat een goede organisatie wat mag kosten. VVD en SGP keken wel bezorgd, maar kozen ervoor om een harde uitspraak over de te hoge overheadkosten geen steun te geven.

Het signaal wat D66 wilde geven, is helder: in deze tijd van krappe budgetten moeten we als gemeente extra scherp zijn op de eigen kosten. Daar willen we niet voor wegkijken.

Er is door de Raad wél besloten de toekomstige ontwikkeling van de ambtelijke organisatie (‘Klaar voor de Toekomst’) later dit kalenderjaar uitgebreider te bespreken en daarbij de impact van Corona nog eens te beschouwen. D66 zet daarbij in op een sterke eigen organisatie, die minder afhankelijk wordt van (duurdere) externe consultants en projectleiders van buitenaf.