Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2020

Besluit over co-creatie MFA Maarn

Op donderdag 16 juli wordt besloten over het co-creatie proces MFA Maarn. De fractie van D66 is enthousiast over de gekozen vorm van co-creatie, maar heeft wel wat kritische noten te kraken met de wethouder.

Co-creatie
Voor ons ligt een procesplan dat is opgesteld door de voorbereidingsgroep en waarbij de keuze voor de werkvorm complimenten verdient. Het idee van co-creatie  is dat inwoners van Maarn vanaf de start bij het proces betrokken worden, met elkaar de dialoog aangaan, in consent (dus zonder dat iemand bezwaar heeft) wordt besloten, zodat alle belangen- ook die van de kleinste minderheid- worden meegewogen. Zaken die de fractie van D66 bijzonder aanspreken en we zijn dan ook overwegend positief over dit voorstel.
Ons wordt echter niet alleen gevraagd over het procesvoorstel te besluiten, maar ook over de rol van de raad in en over de gemeentelijke kaders bij het proces. Met deze 2 punten hebben we meer moeite.

De rol van de raad
In het voorstel vraagt de wethouder ons te besluiten om voor de zuiverheid en duidelijkheid als raads- en commissieleden niet deel te nemen aan de co-creatie. De fractie van D66 heeft er bezwaar tegen hier op deze manier over te besluiten.
Alle raads- en commissieleden vullen hun rol als raadslid op verschillende wijze in. Je kan daarbij vanuit gaan dat iedereen dat zo integer mogelijk doet. Toch kan die persoonlijke afweging voor iedereen net even anders uitvallen en om verschillen hierin tegen te gaan, werken we in onze gemeente met een integriteitscode. In deze code staat duidelijk dat het aan het raadslid zélf is om elke schijn van persoonlijk belang te voorkomen. Het past dus niet om daarover voor een ander te besluiten.
Voor de fractie van D66 is het belangrijk een juiste balans te vinden tussen persoonlijke afweging en de bereidheid zich daarover te allen tijde in het openbaar te laten aanspreken. De gedragscode voorziet daar wat ons betreft voldoende in. Om die reden hebben we een voorstel ingediend om de tekst te wijzigen en de integriteitscode leidend te laten zijn.

Gemeentelijke kaders
Ook moeten we een besluit nemen over de gemeentelijke kaders. Eigenlijk hoeft dat in het geheel niet lastig te zijn: op 27 juni 2019 heeft de raad namelijk daar namelijk al ingestemd met heldere gemeentelijke kaders m.b.t. de gebiedsontwikkeling MFA.
Wat het lastig maakt, is dat de wethouder deze gemeentelijke kaders niet heeft overgenomen in het huidige voorstel en dat een aantal voor de raad essentiële punten als verkeer & parkeren, een volwaardige sporthal en de bibliotheekfaciliteit uit de huidige kaders zijn weggelaten.
We willen dat er geen enkel misverstand over bestaat over waar de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke kaders ligt en waar die kaders uit bestaan. Het is in onze ogen niet de bedoeling dat de wethouder daar creatief mee omspringt en er een optioneel “wensenlijstje” van maakt. Om die reden hebben we een 2e wijzigingsvoorstel geschreven waarin de gemeentelijke kaders duidelijk worden omschreven.
We denken dat beide voorstellen bij zullen dragen aan en zorgvuldig co-creatie proces met als resultaat nieuwe voorzieningen voor de inwoners van Maarn.

Want daar doen we het tenslotte uiteindelijk voor!