Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juni 2020

Kansen voor vernieuwende vormen van inwonersparticipatie

Deze weken spreken we in de Gemeenteraad over het concept-bod van de RES: een tussenstap bij de regionale invulling van het landelijk klimaatakkoord. Kern van het plan is grootschalige duurzame opwek van energie. Zoals veel van dit soort rapporten staat ook dit rapport boordevol technische gegevens en is het lastig om een goed beeld te krijgen van wat je als inwoner nog te zeggen hebt.

Het concept-bod wordt gezien als startpunt. Met het bod in de hand gaan gemeenten met inwoners en lokale organisaties tussen 1 oktober 2020 en 1 juli 2021 om de tafel om de plannen verder te ontwikkelen. Hoe precies, dat is nu nog niet duidelijk: door de coronacrisis is het ook maar de vraag óf we straks überhaupt met elkaar om de tafel kunnen. En zo ja, met hoeveel.

Goed dus om van de nood en deugd te maken en in te zetten op meer innovatieve online manieren om inwoners te betrekken bij de invulling van het klimaatakkoord. Ook op lokaal niveau. Je kan daarbij denken aan het organiseren van digitale inspraak, online-enquêtes, leveren van inbreng via websites, gamification* en participatieve waarde-evaluatie.**

Gelukkig is het niet nodig deze vernieuwing als gemeente alleen op te pakken: er wordt samengewerkt met 15 andere gemeenten binnen de regio en ook de provincie ondersteunt bij het opstellen en concreet uitvoeren van participatiestrategieën. Innovatieve middelen kunnen daarbij zeker ingezet worden, bleek uit vragen die daar onlangs over gesteld werden.

Op dit moment doen veel mensen ervaring op met online vergadertools en hebben we te maken met een versnelde digitalisering op veel terreinen. Hét moment dus om van de nood een deugd te maken en te bekijken hoe online middelen inwoners kunnen betrekken bij de lokale politiek. Komende maandag, tijdens de bespreking van het concept-bod van de RES, zal D66Heuvelrug een motie indienen waarin het College wordt gevraagd samen met de provincie te kijken naar innovatieve online vormen van aanvullende participatie.

Groot voordeel van de online middelen is dat de drempel om deel te nemen relatief laag is. Daardoor kan een grotere groep inwoners meebepalen. Niet in plaats van, maar als aanvulling op persoonlijke interactie en fysieke ontmoetingen. Zodat online participatie ook in het post-corona tijdperk een welkome aanvulling wordt op de meer traditionele vormen van participatie.

*Gebruiken van spelelementen in een niet-game omgeving om zo spelenderwijs betrokkenheid te creëren en kennis over te dragen
**De essentie van zo’n evaluatie is dat een groot aantal deelnemers online een budget te zien krijgt, een doelstelling en een aantal beleidsopties. Deelnemers maken vervolgens keuzes die ervoor zorgen dat dit doel binnen het te besteden budget behaald wordt.

Leuk om te lezen: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/16/zo-klaas-dijkhoff-betrek-je-burgers-bij-klimaatbeleid-a3650619