Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 januari 2020

Vragen over intensiveren controle op de gemeentefinanciën door Provincie Utrecht

De fracties van de D66 en ChristenUnie maken gebruik van de mogelijkheid tot het inbrengen van vragen voor de Open Agenda van de raadscommissie Bestuur & Middelen van 16 januari 2020. De inbreng vloeit voort uit de aankondiging vanuit de Provincie dat ze de financiële situatie van de Utrechtse Heuvelrug als zorgelijk beschouwen en de controle gaat intensiveren. De Provincie heeft de Raad een brief gestuurd (18 december  2019, nummer 8201766F) met aankondiging dat (kort gezegd) de provincie binnenkort een reactie verwacht op hun opmerkingen over de realiteitszin van ombuigingen en taakstellingen en het omgaan met de schuldpositie van de gemeente. De provincie wil daarmee de inkomsten en uitgaven van onze gemeente telkens onder het vergrootglas leggen.

Voor de fracties van D66 en CU is dat reden uitgebreider geïnformeerd te willen worden over de beleidsopvattingen van de provincie en wil dat de Raad daarover wordt geïnformeerd.

1.Is het college verder geïnformeerd dan in de brief van 18 december 2019 is verwoord over de concrete zorgen die de Provincie heeft doen besluiten om de financiële gang van zaken in de gemeente intensiever te gaan volgen?
2.Het college heeft in de raadsvergadering van 11 november 2019 gemeld dat de Ontwerpbegroting 2020-2023 door de Provincie met een positieve grondhouding is beoordeeld, mede vanwege het overschot dat daarin was begroot. Is dat oordeel op enigerlei wijze op schrift gesteld? Kan de Raad daarvan vóór 16-1-2020 een afschrift krijgen?
3.Welke verandering in de begrotingscijfers heeft er toe geleid dat de positieve grondhouding bij de Provincie is omgezet naar zorg en het instellen van een actieve informatieplicht van de gemeente?

Op 11 november 2019 heeft de Raad bij meerderheid een amendement aangenomen (ingediend door VVD, CDA, BVHlokaal en SGP) waarmee een verandering in de Begroting is doorgevoerd. Dit is in het verslag terug te vinden:

De begroting wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:
1. De opbrengst van de OZB wordt met 556.000 minder verhoogd
2. De ombuiging i.v.m. inkoop wordt verhoogd met 100.000
3. Het begrote overschot wordt verlaagd met 456.000
4. Er wordt een bestemmingsreserve Ombuigingen ingesteld van € 275.000,- ten laste van de algemene reserve.

Het college had deze interventie vergeefs afgeraden. De fracties van D66 en CU vragen zich nu af of de Raad als geheel wel een heldere afweging heeft gemaakt op basis van voldoende inzicht in de moeizame financiële situatie van onze gemeente.

4.Hoe verhoudt het verlagen van de OZB-inkomsten in de begroting 2020-2023 zich tot het besluit van de Provincie om onze gemeente intensiever te controleren?
5.Hoe kijkt het college, met de wetenschap van nu, terug op het besluit van de Raad over deze aanpassing van de OZB?
6.Heeft de Provincie Utrecht, recent of in het verleden, met de gemeente een opvatting gedeeld over het relatief lage niveau van de OZB-inkomsten in onze rijke gemeente en de momenteel (in verhouding tot omliggende gemeenten) relatief hoge jaarlijks onbenutte belastingcapaciteit? Is daarover iets op schrift gesteld en bent u in de gelegenheid die beleidsopvattingen van de Provincie met ons te delen?
7.Welke concrete consequenties heeft het intensiever controleren door de Provincie voor onze gemeente en de rapportages?
8.Welke maatregelen zijn deze collegeperiode nog te nemen om de intensieve controle door de Provincie zo snel als mogelijk te beëindigen?
9.Welke daarvan wil het college verkennen?
10.Hoe gaan we de wisselwerking tussen Raad en college hieromtrent vormgeven?

Namens de fracties van D66 en ChristenUnie,

Erik van Buiten & Dick Karssen