Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 december 2019

Op naar 2020!

2019 was een veelbewogen jaar voor de fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug. Niet alleen vanwege de financiële uitdagingen waar onze gemeente voor staat, maar ook door veranderingen binnen de fractie zelf. Hugo Prakke stopte in februari na 9 jaar als fractievoorzitter en werd in de raad opgevolgd door het ervaren commissielid Johan Klaassen. Helaas kon Johan niet lang invulling geven aan het door hem begeerde raadslidmaatschap: hij overleed onverwacht op 31 mei. Nog steeds missen wij zijn onvermoeibare inzet voor onze gemeente en haar inwoners.

Eind juni werd Lennart van der Burg als raadslid geïnstalleerd en in oktober werd Arjan van Rooij als commissielid aan de fractie toegevoegd. Na de zomer zijn we dus doorgegaan met een behoorlijk vernieuwde, maar zeer gedreven fractie bestaande uit 5 raadsleden en 3 commissieleden waarin zowel de progressieve als de liberale waarden goed vertegenwoordigd zijn.

Speerpunten binnen de fractie bleven in 2019 goed onderwijs, wonen en een schoon klimaat. Daarnaast vroegen we aandacht voor de uitdagingen binnen het sociaal domein, voor onze progressieve agenda en voor het op allerhande wijze betrekken van de inwoners bij de politieke besluitvorming.

Vooral in het sociaal en middensegment is de behoefte aan woningen onverminderd groot. Denk hierbij aan woningen voor jongeren, starters en senioren. D66 zou de broodnodige nieuwe huizen graag sneller gebouwd zien dan nu het geval is en drong er het afgelopen jaar op aan met elkaar te kijken naar wat er nodig is om de benodigde bouwplannen, bestemmingsplannen en vergunningen sneller rond te krijgen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van progressieve instrumenten als meer bouwen op inbreidingslocaties en oplossingen in de vorm van Tiny Houses en kavelsplitsing.

Onderwerpen als stikstofnormen, energietransitie en zonnepanelen werden in 2019 op de voet gevolgd en zo nodig bij het college onder de aandacht gebracht. De D66 fractie hield nauw contact met het inwonersinitiatief GoedVolk en verzocht, samen met 3 andere fracties, het college de ja/ja-sticker te introduceren, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen het zwerfafval en de hoeveelheid onnodig papier binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug terug te dringen. Onze gemeente was lang koploper op het gebied van een schoon klimaat, we willen voorkomen dat deze positie in huidige raad verandert in die van achterblijver.

Ook bleven er in 2019 uitdagingen binnen het sociaal domein. Om die te bespreken nodigden we vlak voor de zomer Tweede Kamerlid Rens Raemakers. In een gesprek met fractie en wethouder lichtten we de specifieke mix van factoren toe waardoor onze gemeente er structureel bekaaid afkomt bij de verdeling van de gelden vanuit het Rijk.

Naast deze belangrijke speerpunten vroeg de D66 fractie nadrukkelijk aandacht voor de lokale actuele onderwerpen. Wellicht meer dan sommige andere fracties lief was, maar in onze ogen recht doend aan de belangen van de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Denk hierbij aan onze inzet voor een volwaardige sporthal bij de nieuwe MFA Maarn, de ontwikkelingen rondom het Henschotermeer, de plannen voor bomenkap bij Huis Doorn, de fietsveiligheid bij de Donderbergrotonde, de belangen van de mariniers in verband met de geplande verhuizing van de kazerne en het in stand houden van geldautomaten binnen onze gemeente.

Lukte dan alles in 2019? Nee. Om maar eens 2 voorbeelden te noemen: we hadden graag gezien dat er meer gedaan was met de suggesties van de inwoners bij het vormgeven van de bezuinigingen. Dit is in onze ogen onvoldoende gebeurd waardoor we als gemeente hebben moeten inleveren op voorzieningen als fietsveiligheid en onderwijsachterstanden. De moties die wij indienden om dit te voorkomen haalden het niet. Verder sneuvelde het voorstel voor een lokaal duurzaamheidsfonds voor inwoners in de raad. Onbegrijpelijk, gezien de eerder gemaakte afspraken hierover en de extra impuls op het gebied van duurzaamheid die de inwoners van onze gemeente goed hadden kunnen gebruiken.

Er is dus voldoende werk aan de winkel, ook in 2020. De financiële middelen blijven beperkt. We zullen meer dan ook moeten kijken naar welke slimme en creatieve keuzes we kunnen maken, hoe we kunnen leren van inspirerende voorbeelden en hoe we in gesprek blijven met inwoners voor suggesties en samenwerking. De fractie van D66 gaat deze uitdaging graag aan en blijft zich ook in 2020 inzetten voor de toekomst van de Utrechtse Heuvelrug. Voor het beste onderwijs. Voor betaalbare woningen. En voor een schoon klimaat.

Fijne jaarwisseling!