Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 november 2019

Gemengde gevoelens over de begroting voor 2020

Op donderdag 8 en maandag 11 november bespraken we in de gemeenteraad het voorstel voor de begroting. Door de voortdurende tegenvallers , met name in het sociaal domein, in combinatie met de precaire schuldenpositie van onze gemeente, was de opdracht te komen tot het opstellen van een sluitende begroting een flinke uitdaging voor de wethouder. Dat dit leidde tot onontkoombare maatregelen was terug te zien in de vele bezuinigingen op voorzieningen en de lastenverzwaring voor onze inwoners. 

Over 99,5% van de begroting waren de verschillende fracties het eens. De urenlange vergadering van afgelopen maandag ging over de laatste 0,5%.

VVD, BVH, CDA en SGP stelden voor 556.000 euro (van de 114.546.541 miljoen euro) in te zetten voor een minder hoge stijging van de OZB, zodat de gemiddelde huizenbezitter met een stijging van 40 euro in plaats van de begrote 60 euro te maken krijgt. Een eenzijdige focus, terwijl bezuinigingen op zaken als duurzaamheid, onderwijsachterstandbeleid en fietsveiligheid volledig buiten de discussie werden gehouden. Net als de oorzaken van het probleem: de tekorten binnen het sociaal domein en de schuldenpositie van onze gemeente.

D66 riep dan ook op als raad voorafgaand aan de begroting  van volgend jaar eerst te komen met een raadsbrede visie op wat voor gemeente we willen zijn. Daar hoort ook een visie bij over het in stand houden van onze voorzieningen. Kunnen we toe met minder? Zo ja, wat zijn de maatschappelijke effecten hiervan? En zo nee, wat hebben we daar dan voor over? Dus: pas financiële keuzes maken als we als raad een heldere toekomstvisie voor onze gemeente hebben neergelegd in plaats van omgekeerd.

Daarnaast diende D66 een motie in met als doel raadsbrede afspraken te maken over het verlagen van de schuld en riepen we de verschillende raadsfracties op bij hun partijgenoten in de Tweede Kamer aandacht te blijven vragen voor de situatie van onze gemeente en het verdeelmodel dat leidt tot een te lage bijdrage vanuit het Rijk.

Voor dit jaar lijkt 99,5% van de begroting echter onontkoombaar. Een meerderheid van de D66 fractie gaf daarom steun aan wethouder Boonzaaijer en stemde in met de gewijzigde begroting.  Voor raadsleden Wim Hak en Lennart van der Burg woog de gang van zaken rondom en de inhoud van de invulling van de wijziging echter zwaarder. Zij legden onderstaande stemverklaring af en stemden tegen de begroting.

De fractie van D66 geeft daarmee als geheel duidelijk het signaal af gemengde gevoelens te hebben over zowel inhoud als proces rondom de begroting van 2020. Dat wij hierin niet de enigen waren, blijkt aan onderstaande stemverhoudingen.

Raadsvoorstel begroting 2020-2023

Voor Tegen
VVD 6 VVD 1
D66 3 D66 2
CDA 4 OPEN 6
BVH 3 CU 1
SGP 2
Totaal 18 10


Stemverklaring Lennart van der Burg en Wim Hak:
“ Wij stemmen niet in met deze begroting en schamen ons ook voor de discussie zoals gevoerd in de raad. We zien veel andere gemeenten , met minder kapitaalkrachtige inwoners die ook een kleinere klimaatafdruk hebben, maar wel hun verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. Op het gebied van klimaatduurzaamheid, voor de mensen die zorg nodig hebben, voor het onderwijs en om initiatieven van inwoners te kunnen faciliteren. Met deze begroting staat onze gemeente nu op slot.”