Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 juli 2019

Start Energie Transitie Utrechtse Heuvelrug

Donderdag 11 juli werd in de gemeenteraad de Startnotie Regionale Energie Strategie (RES) behandeld. In dit document staat beschreven hoe we komende elf jaar (tot 2030) ervoor zorgen dat we lokaal voldoende duurzame energie gaan opwekken. Daarnaast gaat het over verduurzaming van onze warmtevoorziening als alternatief op het fossiele aardgas. Utrechtse Heuvelrug werkt hierin samen zestien gemeenten in de regio, de U16.

Goede voorbereiding zorgt voor brede steun
Vanuit D66 zijn we trots dat onze gemeente ‘de kar trekt’. Onze wethouder Rob Jorg is voorzitter van de energiestrategie U16 samenwerking en Lenny Putman van onze gemeente vervult de rol als programma manager.
Gezien de omvang van de klimaat/ duurzaamheidsopgave hebben we sinds een jaar een speciale raadswerkgroep opgericht. In deze werkgroep hebben alle politieke partijen twee afvaardigingen en komen ongeveer maandelijks bijeen. We verdiepen ons in de opgave, krijgen presentaties van experts, inzichten van de duurzaamheidsraad en gaan in gesprek met bewoners en bedrijven. Doel is om beter beslagen en geïnformeerd het Beeld-Oordeel- & Besluitvormingsproces in te gaan. En het voorbereidend werk levert wat op. De RES-startnotitie is door de raad unaniem goedgekeurd.

Minimaal 50% lokale participatie in bijvoorbeeld zonneparken
Door het voorbereidend werk was de raad ook goed in staat om middels een hele serie moties (in totaal zes) de Startnotitie RES verder te verbeteren. In deze moties vragen we het college om:
• Te komen met een implementatiestrategie om te zorgen dat de duurzame lokale opwek ook echt gerealiseerd gaat worden
• Energiebesparing als doelstelling mee te nemen. Energie die we niet gebruiken hoeven we immers niet op te wekken
• Zonne-energie op daken van bedrijven als doelstelling opnemen, dit is immers meest effectief qua ruimtegebruik
• Vertragende wet- en regelgeving en ruimtelijke belemmeringen weg te nemen
• Voortgang van uitvoering van de projecten te monitoren ook in de initiatief fase van projecten
• Te streven naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap van projecten voor hernieuwbare elektriciteit en voor de wijkaanpak bij de warmtetransitie
• Te verkennen of de gemeenten de nieuwe lokaal opgewekte duurzame energie kunnen inkopen voor verbruik binnen de eigen gemeentelijke organisatie om hiermee de transitie te versnellen
D66 was initiatiefnemer van een aantal van deze moties en heeft samengewerkt met ChristenUnie, CDA, OPEN, BVH en de VVD

Naar een lokaal klimaatakkoord!?
D66 heeft, gesteund door het CDA en ChristenUnie, het initiatief genomen om te komen tot een lokaal klimaatakkoord. Insteek is simpelweg dat onze gemeente alleen niet in staat is om onze energie & klimaatdoelstelling te behalen. De capaciteit, kennis en financiële middelen bij de gemeente is beperkt en veel van de zaken betreft particulier bezit waar gemeente ook maar beperkt invloed over heeft. Aan de andere kant: we hebben we een hele actieve samenleving. Bedrijvenverenigingen, sportclubs, scholen, wijkverenigingen, coöperaties, vervoerders, etc. Er zit ongelooflijk veel kennis, expertise en capaciteit bij onze inwoners die graag mee willen doen en ook hier afspraken over willen maken. Bedrijvenverenigingen, agrariërs en LTO komen met een voorstel om de daken vol met zonnepanelen te krijgen, Wijkverenigingen kijken hoe ze collectief met isolatie en energiebesparing aan de gang gaan en met vervoerders komen met een plan hoe over te stappen naar schone brandstoffen of liever nog op de fiets. Dit zijn drie zaken die in het klimaatakkoord passen. Samen werken we aan de toekomst!
Na de zomer zal de gemeenteraad stemmen om dit traject op te starten.

Gerelateerde moties

Heb je ideeën en suggesties? Laat het me weten en stuur me een bericht