Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Toekomstbestendige keuzes maken

Voor ons ligt een beleidsarme kadernota. Beleidsarm. Maar dat betekent niet dat we de komende jaren niets te doen hebben. Integendeel. Juist nu moeten we als raad met elkaar bekijken op welke manier we onze doelstellingen, binnen de beperkte financiële middelen, efficiënt kunnen verwezenlijken. Daar is creativiteit voor nodig. En samenwerking met inwoners, organisaties, ondernemers, overheden en met elkaar. Leren van inspirerende voorbeelden in andere gemeentes. Verbinding zoeken.

In het voorjaar van 2018 hebben we met elkaar een raadsprogramma opgesteld waarvan de uitvoering in december “on hold” is gezet. Dat betekent dat we sindsdien in de situatie zitten dat waarin we ad hoc sturen en waarbij een raadsbrede visie ontbreekt. Tijd dus om ons raadsprogramma te herijken omwille van onze geloofwaardigheid richting de inwoners en zo tevens helderheid te verschaffen over onze kaders richting het college. Tenzij een andere fractie de lead wil nemen, is D66 bereid het voortouw te nemen met het voorstel de status van dit raadsprogramma bij het behandelen van de begroting te bespreken. We horen graag of andere fracties daarvoor open staan.

We leven met elkaar in een mooie, groene en aantrekkelijke gemeente met veel voorzieningen en faciliteiten. In de enquête die onder de inwoners is gehouden hebben inwoners aangegeven het essentieel vinden basisvoorzieningen, als bibliotheek en consultatiebureau, te behouden en bereid zijn daaraan bij te dragen. De fractie van D66 hecht bijzonder veel waarde aan de stem van de inwoners en wil dat deze duidelijk in de kaders wordt meegenomen.

We lopen niet weg voor de realiteit: onze schuldenlast is hoog en de uitgaven en inkomsten binnen het sociaal domein zijn niet in evenwicht. Deze combinatie zorgt voor grote druk op onze financiën. D66 pleit er al jaren voor de schuld stapsgewijs af te bouwen en te kijken naar een balans tussen de schulden, de investeringen die er tegenover staan en het voorzieningenniveau dat we ermee behalen. We kunnen ons dan ook vinden in het voorstel van het college om de afbouw van de schuld te temporiseren. We verwachten echter wel meer helderheid en een duidelijke strategie over hoe het college die afbouw gerealiseerd ziet. Daarnaast zal D66 bij de collega’s in de Tweede Kamer aandacht blijven vragen voor de situatie van onze gemeente en het verdeelmodel bij  Jeugdzorg dat leidt tot een te lage bijdrage vanuit het Rijk.

Duurzaamheid blijft een van de belangrijkste speerpunten van D66. We staan voor een flinke opgave op dit terrein en zien tal van mogelijkheden om samen te werken met onze inwoners en creatieve keuzes te maken. Bijvoorbeeld door samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties te komen tot een lokaal klimaatakkoord. Of door te kijken naar andere vormen van maaibeleid en natuurlijker groenbeheer: dit bespaart kosten, bevordert biodiversiteit en zorgt daarbij voor de bestrijding van invasieve soorten als de processierups.

Als bewaker van de toekomst kunt u de komende tijd meer van dit soort voorstellen verwachten van de fractie van D66, waarbij we zullen kijken naar welke slimme keuzes we kunnen maken, hoe we kunnen leren van inspirerende voorbeelden en hoe we in gesprek blijven met inwoners. Ook voor snelle verbindingen met bus en fiets zullen we ons blijven inzetten en de samenwerking blijven zoeken.

Bij de toekomst past onderwijs als speerpunt voor D66, de belangrijkste bijdrage aan een vrije en veelbelovende toekomst voor onze kinderen. Goed onderwijs komt het beste tot zijn recht in goede schoolgebouwen. En daaraan kan onze gemeente de komende jaren een grote bijdrage leveren. We willen er bij de discussie over deze schoolgebouwen voorblijven waken dat het belang van het kind voorop staat en niet de m2 of andere kille cijfers.

D66 wil zich ook voor blijven inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen uit de Utrechtse Heuvelrug. Op het gebied van onder andere onderwijs, speelplekken en cultuur. We laten ons daarbij graag inspireren door recente voorbeelden uit onze eigen gemeente: denk daarbij aan Villa Revius, buurtinitiatieven voor speelgelegenheden en initiatieven van bibliotheek ZOUT als de VoorleesExpress en de Digitale Inloop.

Ten slotte zullen we met elkaar ook moeten denken aan creatieve manieren om om te gaan met de ruimte in onze gemeente die onderdeel is van een dynamische regio waar veel staat te gebeuren. In U10 verband zijn we hier al goed mee bezig, maar wonen en woningbouw (100.00 woningen !) blijft een van de grootste opgaven waar we voor staan. Bouwprojecten verlopen nog steeds te traag en te conservatief. D66 pleit daarom voor aandacht voor nieuwe woonvormen en alternatieven als tiny houses en andere inspirerende voorbeelden.

Het mag duidelijk zijn: deze beleidsarme kadernota betekent niet dat er niets te doen valt: er liggen, juíst in de huidige situatie, voldoende kansen om samen met onze inwoners creatief op te pakken en toekomstbestendige keuzes te maken.

Die verantwoordelijkheid hebben we met z’n allen en kunnen we met z’n allen dragen.