Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 juni 2019

Vragen over stikstofnormen

Mondelinge raadsvragen voor raadsvergadering van 27 juni 2019, n.a.v. uitspraak Raad van State over versoepeling stikstof-beleid, te stellen door raadslid Erik van Buiten en aantredend raadslid Lennart van der Burg (D66).

In 2015 heeft het 2e kabinet Rutte (bestaand uit VVD en PvdA) het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gelanceerd. Dit programma had tot doel om de milieunormen rond uitstoot stikstof te versoepelen. Recent heeft de Raad van State in de rol van het hoogste bestuursrechtelijke orgaan van Nederland besloten dit programma PAS juridisch te vernietigen. Het beleid van Rutte-2 is daarmee teruggefloten. De eerdere milieunormen rond stikstofuitstoot die verbonden waren aan het Natura 2000-programma, gelden onverkort.

Inmiddels is op het Binnenhof duidelijk dat de uitspraak van de Raad van State grote gevolgen zal hebben voor de landbouwsector, de visie op auto- en vliegverkeer, bouwprojecten en de omgang met natuurgebieden. Bijvoorbeeld de trend in de landbouwsector om megastallen te realiseren lijkt strijdig met deze uitspraak van de Raad van State.

Bouwprojecten en staluitbreidingen nabij natuurgebieden, dit speelt concreet ook in Utrechtse Heuvelrug. In het stroomgebied van de Kromme Rijn liggen op grondgebied van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug met Kolland en Overlangbroek 2 landgoederen die in het Natura2000-programma zijn opgenomen vanwege hun zeldzaam bostype en van Rijkswege erkende rijkdom aan paddenstoelen en mossen. Economische activiteiten in de nabijheid van deze gebieden komen nu in een ander daglicht.

Het Rijk heeft inmiddels op niveau Ministerraad een task-force gevormd omdat deze uitspraak grote concrete gevolgen heeft voor de inrichting van de openbare ruimte en het beschermen van natuur en milieu. Hiermee geeft het Rijk het signaal dat er grote en uiteenlopende beleidswijzigingen te verwachten zijn. Daarnaast is van belang dat de provincie bevoegd gezag is rond vergunningen die verbonden zijn aan de Wet Natura2000. Voor onze gemeente is dus goed contact met Rijk en Provincie van belang.

Het ligt voor de hand dat de uitspraak van de Raad van State op korte termijn én op lange termijn grote impact gaat hebben voor de te maken keuzes in de natuurrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. De fractie van D66 hanteert het uitgangspunt dat mens en dier erop mogen rekenen dat rechtsnormen die bedoeld zijn ter bescherming (zoals in de Wet Natura2000), ook gehanteerd worden. We juichen de uitspraak van de Raad van State dan ook toe en willen graag dat de overheid op alle niveau’s de rechtsbescherming rond milieunormen onverkort toepast. De fractie van D66 heeft daarom de volgende concrete mondelinge vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de juridische bindende uitspraak van de Raad van State?
2. Wat is de eerste indruk van het college wat de impact van deze uitspraak gaat zijn op de Utrechtse Heuvelrug?
3. Op welke beleidsterreinen verwacht het college de grootste gevolgen voor de Heuvelrug?
4. Is het college in contact met Rijk, VNG en Provincie Utrecht over de directe juridische gevolgen van deze uitspraak?