Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 maart 2019

Herinrichting Amersfoortseweg opnieuw op langere baan?

De verkeersproblematiek en daaraan gerelateerde herinrichting van de Amersfoortseweg is een langlopende kwestie. Metingen in het voorjaar van 2016 bevestigden een flinke toename van met name het vrachtverkeer op deze weg. Dat was aanleiding voor de fracties van D66 en VVD het college te verzoeken de renovatie, die gepland stond voor 2018, te vervroegen en vóór de oplevering van de nieuwe Kameleon (in 2017) te laten plaats vinden. Een motie hierover kreeg destijds voldoende steun.

Toch heeft het nog 2,5 jaar geduurd voor de gemeenteraad van, inmiddels een nieuwe, wethouder een raadsvoorstel toegestuurd kreeg. De fractie van D66 heeft de afgelopen jaren veel gesproken met de aanwonenden van de weg en diverse malen aandacht gevraagd voor de voortgang van de herinrichting, de overlast van het vracht- en hardrijdend verkeer  en een veilige oversteek en fietspad richting basisschool de Kameleon. We zijn er  blij mee dat op de raadsvergadering van 4 april nu eindelijk wordt besloten over de renovatie en kunnen volmondig instemmen met de voorgestelde uitvoering en financiering. We betreuren het echter dat het allemaal zo lang heeft geduurd en kunnen ons goed voorstellen dat de vertraging van de afgelopen jaren voor veel frustratie en verlies aan vertrouwen bij  de inwoners heeft gezorgd.

Wanneer wordt er gestart?

Dat is aan het college. In de toelichting bij het raadsvoorstel is een vervolgtraject genoemd: eind april 2019 starten, zodat het project voor de bouwvak afgerond zou moeten zijn. Wethouder Boonzaaijer gaf echter tijdens de oordeelvormende vergadering van 14 maart al aan dat in het voorstel weliswaar deze planning genoemd staat, maar dat deze niet haalbaar is. Onzorgvuldig en lastig te begrijpen waarom deze planning in eerste instantie wel in het voorstel is opgenomen. Teleurstellend ook. Vooral omdat in dezelfde vergadering werd gezegd dat het meest realistische scenario nu “na de winter” is, dus pas in 2020.

De D66 fractie zou graag zien dat de wethouder nog eens met aanwonenden, basisschool, Doornse ondernemers en andere belanghebbenden om de tafel gaat om de bekijken wat er voor nodig/mogelijk is om toch dit jaar nog te starten met dit lang verwachte project dat essentieel is voor de leefbaarheid voor omwonenden en de verkeersveiligheid van de basisschoolleerlingen.