Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 februari 2019

Mondelinge raadsvragen over beoogde invulling bezuinigen op Economische Ontwikkeling in 2019

In 2014 heeft de Raad van Utrechtse Heuvelrug besloten dat de slechte beoordeling door ondernemers van ons lokale ondernemersklimaat meer en betere politieke en bestuurlijke aandacht vereiste. Daarop is door de vorige gemeenteraad onder meer extra budget en ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld.

Het huidige college van B&W heeft de raad eind 2018 voorgesteld dit deels terug te draaien en te bezuinigen op het Programma Economische Ontwikkeling. Over invulling is verder niet gesproken. Zoals bekend heeft de D66-fractie moeite met deze bezuinigingen omdat we menen dat de gemeente een betere rol kan vervullen in versterken van de economische structuur van onze gemeente.

In het recent ontvangen RIB “Uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling 2019” heeft het college uiteengezet welke maatregelen genomen gaan worden. Dit roept bij de D66-fractie een aantal vragen die we het college tijdens de raadsvergadering van 7 februari willen voorleggen:

 1. Het college gaat in 2019 een bedrag van 70K€ bezuinigen op het Programma Economische Ontwikkeling. Kunt u aangeven hoeveel budget én ambtelijke capaciteit jaarlijks vanaf 2019 nog resteert voor het economisch beleid en de relaties met lokale ondernemers?
 2. Kunt u schetsen hoe het overleg met onze lokale ondernemers hierover heeft plaatsgevonden? Hoe heeft de wethouder bij deze voorstellen gezorgd voor brede betrokkenheid van de grote en vooral diverse groep ondernemers op Utrechtse Utrechtse Heuvelrug?
 3. In de RIB geeft het college een aantal besparingen aan op gebieden waar het college het afgelopen jaar nog helemaal geen invulling aan heeft gegeven, zoals het aanstellen van een centrummanager voor de winkelgebieden, WIFI in de centra, de acquisiteur van bedrijven of het uitwerken van het initiatief Overstraat in Amerongen.
  • Kunt u aangeven of met deze genoemde plannen al een begin was gemaakt?
  • Kunt u aangeven hoeveel budget aan deze plannen was gekoppeld?
  • Klopt ons beeld dat nu bezuinigen worden gecommuniceerd terwijl hier eigenlijk nog niets gebeurde?
 4. Met het Uitvoeringsprogramma 2019 staat het college wijzigingen voor in het beleid dat door de gemeenteraad in december 2016 is vastgesteld. De wijzigingen hebben tot gevolg dat doelstellingen van het economisch programma verdwijnen of inhoudelijk veranderen en het ambitieniveau wordt aangepast.
  • Acht het college zich nog gebonden aan het Programma dat in 2016 is vastgesteld?
  • Wat is de status van de maatregelen in de actielijst uit het Uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling 2018-2019 dat eind 2017 door de Raad is vastgesteld?
  • Kan het college toelichten waarom met het oog op de serieuze inhoudelijke wijzigingen nu niet is gekozen voor een raadsvoorstel, zodat Raad, betrokken inwoners en ondernemers via de BOB-procedure hun inbreng kunnen geven?