Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 januari 2019

Kunst en cultuur: bron van creativiteit en spiegel van de samenleving

In 2017 liep de cultuurnota Samen tot Bloei af. Aan de Raad is gevraagd op 7 februari 2019 een nieuwe nota “Kunst van het bloeien” vast te stellen. Deze nota is een vervolg op de oude nota. In de opinie van D66 ontbreekt visie en ambitie in de nieuwe nota.

Kunst en cultuur zijn essentieel, ook in onze gemeente: ze dienen als bron van creativiteit en houden de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige en verbonden kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Heuvelrug, niet alleen in de dorpen, maar ook, juíst, gemeente breed, zoals we in ons verkiezingsprogramma al aan hebben gegeven.

Wat ons in de aangeboden cultuurnota is opgevallen, is dat er met name wordt ingezet op evenementen per dorp. En dat verbaast ons, omdat in de doelstellingen behorend bij het programma cultuur duidelijk staat vermeld dat “cultuur moet zorgen voor samenhang en participatie in de dorpen én gemeentebreed”. En omdat uit de evaluatie van de vorige cultuurnota bleek dat men een culturele verbinding tússen dorpen mist. In de nieuwe nota wordt helaas niets gedaan met deze constatering.

Waarom elk jaar een verbindend evenement per dorp? En niet één jaarlijks evenement dat alle dorpskernen verbindt? Er zijn al veel lokale initiatieven per dorp. Waarom hier als gemeente nog extra op inzetten? Een bovenlokaal evenement met regionale uitstraling kan daarnaast ook interessant zijn voor een breder publiek.

D66 zou graag zien dat het College met verschillende culturele partijen om de tafel gaat om te bekijken wat ervoor nodig is om de mogelijkheid voor een bovenlokaal evenement open te laten en meer te gaan samenwerken tussen de dorpskernen. We denken hierbij nadrukkelijk niet aan verhoging van het budget, maar aan herschikking van de verschillende potjes. Waarom niet het subsidiegeld samenvoegen en bij één organisatie of cultureel ondernemer neerleggen om zo mogelijk extra geld te genereren en naast de kleinere subsidies voor lokale activiteiten de mogelijkheid open laten voor een ambitieus, bovenlokaal programma? Zoals de subsidiepotjes op dit moment zijn ingericht, is daarvoor geen ruimte.

De wereld, en dus ook de Utrechtse Heuvelrug, is aan het veranderen en staat voor flinke uitdagingen die vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. Een nota met wat meer visie en ambitie waarbij er ruimte is voor het experiment, verbinding, ontmoeting en vooral samenwerking tussen de dorpskernen doet recht aan deze veranderende wereld. Dat deze elementen in de nieuwe nota ontbreken, ziet D66 als een gemiste kans.