Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 januari 2019

Terugblik op 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. behield D66 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vijf zetels (van de totaal 29 zetels) in de gemeenteraad. Een mooi resultaat! En vervolgens gingen we samen met alle partijen aan de slag om weer een raadsbreed programma op te stellen, net als in 2014. En het lukte weer om met alle partijen te denken vanuit wat ons bindt, en juist niet vanuit de verschillen. Gelukkig geen ‘coalitie-oppositie-gedoe’ maar gezamenlijk optrekken. Met een ambitieus raadsbreed programma. D66 is hier altijd groot voorstander van geweest waardoor we ook nu als niet-collegeleverende partij een progressieve rol kunnen spelen in de gemeenteraad. Een rol die goed bij ons past. We richten ons vooral op onderwerpen die voor ons ambitieuzer moeten. En daar boeken we regelmatig succes. Een paar voorbeelden:

Wonen: recentelijk is de nieuwe Woonvisie van onze gemeente aangenomen waarbij de ambitie voor het bouwen van nieuwe woningen is verhoogd, onder andere op voorspraak van D66, tot minimaal 140 woningen per jaar. Noodzakelijk om een gezonde bevolkingsopbouw in onze gemeente te houden en ook jongeren veel meer mogelijkheden te geven om in onze gemeente te (blijven) wonen. Hierbij is het D66 samen met andere fracties gelukt om ook vernieuwende oplossingen veel meer in te gaan zetten: meer in de hoogte bouwen, meer bouwen op inbreidingslocaties, creatieve oplossingen in de vorm van bijvoorbeeld Tiny Houses en kavelsplitsing. Progressieve instrumenten om onze woningmarkt te verbeteren door veel meer te bouwen naar behoefte.

Inwonerspanel: Eind 2017 heeft D66 een initiatiefvoorstel ingediend (dat ook is aangenomen) om te komen tot een digitaal inwonerspanel in onze gemeente. Een mooie digitale aanvulling op onze instrumenten om inwoners veel meer te betrekken bij de lokale democratie. En veel meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners. Het heeft even geduurd, maar begin 2019 gaat dit digitale inwonerspanel in onze gemeente nu echt van start.

Verruiming openingstijden op feestdagen: samen met de VVD en BVHLokaal heeft D66 na de zomer van 2018 een initiatiefvoorstel ingediend dat ervoor zorgt dat de winkels in onze gemeente ook op feestdagen van 12.00 uur tot 18.00 uur open mogen zijn. Winkeliers hebben nu dus de vrijheid om bijvoorbeeld op tweede kerstdag, hemelvaartsdag en nieuwjaarsdag open te zijn. Een mooie uitbreiding van de mogelijkheid voor winkeliers om de winkels te openen op deze feestdagen.

LHBTI’s: samen met OPEN en de VVD hebben we het College recentelijk middels een motie opgeroepen om meer aandacht te geven aan de positie van LHBTI’s in onze gemeente. Met de ondertekening van het regenboog stembusakkoord van het COC hadden we al beloofd om ons in te zetten voor de veiligheid en acceptatie van LHBTI’s in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De motie kreeg grote steun in de raad.

Voedselbank: eind 2017 heeft D66 het initiatief genomen in een motie (aangenomen in de gemeenteraad) waarin om actie bij het College werd gevraagd om de Voedselbank te helpen met het vinden van een nieuwe locatie aangezien het distributiepunt in Leersum in 2018 niet meer beschikbaar zou zijn. En daarna heeft D66 hierover nog regelmatig vragen aan het College gesteld omdat er weinig voortgang was. Gelukkig hebben we recentelijk mogen vernemen dat er waarschijnlijk een nieuwe, structurele oplossing voor de Voedselbank is gevonden. D66 blijft zich daar voor inzetten.

Naast concrete verbetervoorstellen vragen we regelmatig aandacht voor onderwerpen die lokaal actueel zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van De Twee Marken in Maarn, de verplaatsing van de Aldi in Driebergen, de verbeteringen aan de Amersfoortseweg in Doorn en de Koenestraat in Amerongen en de renovatie van de school de Zonheuvel in Driebergen. Om er maar een paar te noemen. Daarnaast vraagt D66 continu aandacht om te blijven investeren in het klimaat (richting een klimaatneutrale gemeente in 2035) en de zorg aan onze inwoners, onderwijshuisvesting of initiatieven om een gezonde leefstijl te stimuleren. En natuurlijk blijft D66 zich prominent inzetten voor het stimuleren van de fiets: we zetten ons in voor het Fietspad van de Toekomst tussen Utrecht en Wageningen, de fietsstraat Langbroekerdijk, een fietstunnel bij de Donderbergrotonde in Leersum en de parkeerproblematiek rondom de school De Kameleon in Doorn. Zo beïnvloeden we de beelden in de Raad en de agenda van het College. Het is goed om te zien dat de lokale democratie werkt en de samenwerking met andere partijen ook daadwerkelijk mooie resultaten oplevert. Maar we kunnen de lokale democratie verder versterken, bijvoorbeeld door de invoering van het bovengenoemde online inwonerspanel, waarover we op 22 januari a.s. in Doorn een debatavond organiseren met als thema ‘Democratie van Nu’. Hiervoor zijn alle inwoners, zeker ook niet D66’ers, van harte uitgenodigd.

Uit bovenstaande punten blijkt al dat de nieuwe D66-fractie actief uit de startblokken is gesprongen. En dat blijven we in 2019 ook doen! Ondanks de financiele situatie door de tekorten in het sociaal domein moeten we niet alles voor ons uitschuiven. Nu doorpakken met een progressieve agenda in plaats van alle ontwikkelingen stopzetten. Samen op weg naar de mooiste gemeente van Nederland!